หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2559
30 ธ.ค. 2559 แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(งบ.11984/2559 ลว.29 ธ.ค. 59)
29 ธ.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจการอนุมัติรายการในระบบ GFMIS
(งบ.14588/2559 ลว.28 ธ.ค. 59)
28 ธ.ค. 2559 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(งบ.14563/2559 ลว.27 ธ.ค. 59)
20 ธ.ค.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ฺBudget information System: BIS)
(งบ.14293/2559 ลว.20 ธ.ค. 59)
19 ธ.ค.2559 ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (กงบ.954/2559 ลว.16 ธ.ค. 59)
19 ธ.ค.2559 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.14139/2559 ลว.16 ธ.ค. 59)
14 ธ.ค.2559 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(กงบ.947/2559 ลว.14 ธ.ค. 59)
8 ธ.ค.2559 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.13798/2559 ลว.8 ธ.ค. 59)
8 ธ.ค.2559 ขอเรียญเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(งบ.13819/2559 ลว.8 ธ.ค. 59)
7 ธ.ค.2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
(งบ.13861/2559 ลว.7 ธ.ค. 59)
6 ธ.ค.2559 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
(งบ.13515/2559 ลว.6 ธ.ค. 59)
1 ธ.ค.2559  แนวทางการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (งท.ชป.07)
(งบ.13198/2559 ลว.1 ธ.ค. 59)
1 ธ.ค.2559

รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.13693/2559 ลว.1 ธ.ค. 59)
Download
เอกสารแนบ 1

25 พ.ย.2559 ขอข้อมูลกิจกรรมย่อยของส่วนราชการเพื่อกำหนด รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.12845/2559)
Download
เอกสารแนบ 1
25 พ.ย.2559 แบบแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคาร (งบ.13493/2559)
18 พ.ย. 2559 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน
และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบ.13261/2559 ลว.18 พ.ย.59)
16 พ.ย.2559 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

(งบ.13155/2559 ลว.15 พ.ย.59)
16 พ.ย.2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(งบ.12531/2559 ลว.14 พ.ย.59)
15 พ.ย.2559 ขอซ้อมความเข้าใจการใช้หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในต่างประเทศ
(งบ.13134/2559 ลว.15 พ.ย.59)
11 พ.ย.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (Budget Information System : BIS)

(งบ.13030/2559 ลว.11 พ.ย.59)
4 พ.ย.2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2560 (งบ.12518/2559 ลว.4 พ.ย.59)
4 พ.ย.2559 การจัดส่งเอกสารตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ.877/2559 ลว.4 พ.ย.59)
2 พ.ย.2559 รายชื่อพนักงานราชการ กรณีการปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และการหักเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือนตุลาคม 2559
(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.59)
1 พ.ย.2559 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online (งบ.12591/2559 ลว. 31 ต.ค.59)
Download
คู่มือ1
คู่มือ2
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
26 ต.ค.2559 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (งบ.11750/2559 ลว. 25 ต.ค.59)
25 ต.ค.2559 จ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 (งบ.12228/2559 ลว. 25 ต.ค.59)
21 ต.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กงบ.837/2559 ลว.21 ต.ค.59)
18 ต.ค. 2559 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(งบ.1032/2559 ลว.18 ต.ค.59)
18 ต.ค. 2559 ขอให้จัดส่งสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำเดือนกันยายน 2559
(งบ12043/2559 ลว.18 ต.ค.59)
13 ต.ค. 2559 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (กงบ.826/2559 ลว.13 ต.ค.59)
13 ต.ค. 2559 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (งบ.11393/2559 ลว.12 ต.ค.59)
10 ต.ค. 2559 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ(งท.ชป.06)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(งบ.11506/2559 ลว.10 ต.ค.59)
10 ต.ค. 2559 การอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2559 และขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2559 (งบ.11506/2559 ลว.10 ต.ค.59)
5 ต.ค. 2559 ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ (Govenment Cost Information : GCI)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคู่มือการใช้งาน (งบ.7916/2559 ลว. 4 ต.ค.59)
3 ต.ค. 2559 ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคืนหลักประกันสัญญา
(เงินสด) ที่คงค้างนาน
29 ก.ย. 2559 ฝิธีการเรียกรายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
(งบ.10705/2559 ลว. 28 ก.ย.59)
27 ก.ย.2559 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับหน่วยเบิกจ่าย
ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
(งบ.10707/2559 ลว. 23 ก.ย.59)
27 ก.ย.2559 การจัดรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
(งบ.10512/2559 ลว. 23 ก.ย.59)
19 ก.ย.2559 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(งบ.10227/2559 ลว. 19 ก.ย.59)
19 ก.ย.2559 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช
่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีสำหรับเดือนกันยายน2559
(งบ.10309/2559 ลว.19 ก.ย.59)
18 ก.ย.2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(งบ.10270/2559 ลว.17 ก.ย.59) Download 1.แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2. แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
17 ก.ย.2559 มอบอำนาจให้ข้าราชการเป็นผู้ลงนามในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30)
(งบ.9592/2559 ลว.16 ก.ย.59)
17 ก.ย.2559 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2559) ในวันที่ 1 ต.ค.2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำรครั้งที่ 2 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.2559) ในวันที่ 1 ต.ค.2559
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 1 ต.ค.2559

2559 (งบ.10020/2559 ลว.16 ก.ย.59)
16 ก.ย.2559 แจ้งเปลี่ยนเวลาและสถานที่จัดประชุมโครงการ กยศ. กรอ. (งบ.10259/2559 ลว.16 ก.ย.59)
15 ก.ย.2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซ์ (KTB Corporate online)
(งบ.9856/2559 ลว.15 ก.ย.59)
15 ก.ย.2559 การใช้บัตรเครดิตราชการสำหรับนำไปใช้จ่ายแทนเงินสดหรือเช็คในการปฏิบัติงาน (งบ.9984/2559 ลว.14 ก.ย.59)
14 ก.ย.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ.9943/2559 ลว.14 ก.ย.59)
14 ก.ย.2559 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตค.58 - 30 กย.59) (งบ.9842/2559 ลว.14 ก.ย.59)
13 ก.ย.2559 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบ.10024/2559 ลว.13 ก.ย.59)
12 ก.ย.2559 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 - 2558 (งบ.9803/2559 ลว.8 ก.ย.59)
9 ก.ย.2559

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
(งบ.9872//2559 ลว.9 ก.ย.59)
Download แบบแจ้งรายลัเอียดการกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ฯ

7 ก.ย.2559

การส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กงบ.698//2559 ลว.7 ก.ย.59)

7 ก.ย.2559

การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบ.9545/2559 ลว.7 ก.ย.59)

6 ก.ย.2559

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ
ที่มีต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
(กงบ.691/2559 ลว. 6 ก.ย.59)

2 ก.ย.2559  เลื่อนการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และแจ้งสถานที่จัดประชุม (งบ.9564/2559 ลว. 2 ก.ย.59)
2 ก.ย.2559 การยืมเงินของส่วนราชการ ผกง.งบ.695/2559 (งบ.9526/2559 ลว. 1 ก.ย.59)
1 ก.ย.2559 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.9430/2559 ลว. 1 ก.ย.59)
Download 1.แบบฟอร์มการกันเงิน กย.59 , 2.แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน
1 ก.ย.2559 การเบิกจ่ายเงินชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทางส่วนกลาง (งบ.9430/2559 ลว. 1 ก.ย.59)
29 ส.ค.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการ กยศ.กรอ. เพื่อชาติ (งบ.9089/2559 ลว.29 ส.ค.59)
26 ส.ค.2559 แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2554
(งบ.8607/2559 ลว.26 ส.ค.59)
25 ส.ค.2559 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบ.9249/2559 ลว.23 ส.ค.59)
24 ส.ค.2559 ขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(งบ.8602/2559 ลว.23 ส.ค.59)
22 ส.ค.2559 การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน (งบ.8928/2559 ลว.22 ส.ค.59)
20 ส.ค.2559 ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศง2552-2558 (งบ.9060/2559 ลว.19 ส.ค.2559)
19 ส.ค.2559 การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบ.8831/2559 ลว.18 ส.ค.2559)
9 ส.ค.2559 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบ.8599/2559 ลว. 5 ส.ค.59)
2 ส.ค.2559 กำหนดเวลาการใช้บัตรเครดิตสำหรับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบ.8400/2559 ลว. 2 ส.ค.59)
14 ก.ค.2559 รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบหระมาณ พ.ศ. 2559 (กงบ.580/2559 ลว. 14 ก.ค.59)
6 ก.ค.2559 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต กษ0202/ว3025 (งบ.6542/2559 ลว. 5 ก.ค.59)
5 ก.ค.2559 การจัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรและบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  (กงบ.560/2559 ลว. 5 ก.ค. 59)
Download แบบฟอร์ม-แผนการจัดสรร
5 ก.ค.2559 ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552-2558 ผคง.187/2559 (งบ.7461/2559 ลว. 5 ก.ค. 59)
5 ก.ค.2559 รายงานผลการบันทึกข้อมูลควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีในระบบ BIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผคง.185/2559 (งบ.7375 ลว.4 ก.ค.59)
5 ก.ค.2559 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ผงจ.597/2559  (งบ.7382/2559 ลว. 4 ก.ค.59)
4 ก.ค.2559 ซ้อมความเข้าใจกรณีใช้หลักฐานการเบิกจ่ายที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผตจ.77/2559 (งบ.7284/2559 ลว. 4 ก.ค.59)
1 ก.ค.2559 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) และการดำเนินการเกี่ยวกับเช็ค
ผกง.งบ.480/2559
  (งบ.6670/2559)
1 ก.ค.2559 หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ กค0407.2/ว56 (งบ.6861/2559 ลว. 29 มิ.ย. 59)
30 มิ.ย.2559 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วย Any ID รกพ.11188/2559 (งบ.7016/2559 ลว.17 มิ.ย.59)
20 มิ.ย. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2559 (งบ.6718/2559 ลว.17 มิ.ย.59)
8 มิ.ย. 2559 การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กงบ.503/2559 ,504/25589 ลว. 8 มิ.ย.59) (กค..0406.3/ว..36 ลว. 4เม.ย.59)
8 มิ.ย. 2559 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผงจ.521/2559 ลว. 7 มิ.ย.59)
27 พ.ค. 2559 หลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิสในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผบช.146/2559
(งบ.3973/2559 ลว.26 พ.ค.59)
18 พ.ค. 25.59 ขอให้เร่งดำเนินการและเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552-2558 (ผคง.121/2559 ลว.17 พ.ค.59)
12 พ.ค .2559 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (ผบช.190/2559 ลว.10 พ.ค.2559)
3 พ.ค. 2559 รายงานผลการดำเนินงานบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ผบช.175/2559 ลว. 2 พ.ค.2559)
2 พ.ค. 2559 การอนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ (สบค.7776/1359/2559 ลว. 29 เม.ย.2559)
27 เม.ย. 2559 แจ้งการลงทะเบียนและการเข้าใช้ระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าจ้างประจำ Online (งบ.4574/2559 ลว.26 เม.ย.2559)
26 เม.ย. 2559

ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ( กค. 0406.2/ว.40 ลว.26 เม.ย.2559)

20 เม.ย. 2559 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (งบ.4265/2559 ลว. 19 เม.ย.2559)
20 เม.ย. 2559 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าในระบบ GFMIS Web Online (งบ.4119/2559 ลว.19 เม.ย 2559)
20 เม.ย. 2559 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้า GFMIS ข้ามหน่วยเบิกจ่าย (งบ. 4245/2559 ลว.19 เม.ย. 2559)
7 เม.ย. 2559 ขอแจ้งแผนการเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กงบ.365/2559 ลว. 7 เม.ย. 2559)
23 มี.ค. 2559 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน download แบบฟอร์มการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน มี.ค.59 download แบบแจ้งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน
18 มี.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMIS (งบ.3108/2559 ลว. 17 มี.ค.2559)
14 มี.ค. 2559 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 58 -31 มี.ค. 59) (งบ.2872/2559 ลว. 11 มี.ค.2559)
11 มี.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 (กงบ.262/2559 ลว. 29 ก.พ.2559)
11 มี.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558- 31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 1 เมษายน 2559 (กงบ.263/2559 ลว. 29 ก.พ.2559)
8 มี.ค. 2559  ซ้อมความ เข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และการรับหลักประกันการเสนอราคา
(งบ.2613/2559 ลว. 8 มี.ค.2559)
29 ก.พ. 2559

การยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Wab Online (กงบ.236/2559 ลว. 29 ก.พ.2559)

29 ก.พ. 2559

การสำรวจการมีตู้นิรภัยสำหรับการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินของหน่วยเบิกจ่าย (กงบ.172/2559 ลว.12 ก.พ.2559)
- ดาวน์โหลดแบบสำรวจ

15 ก.พ. 2559 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2556 (กงบ.183/2559 ลว.15 ก.พ.2559)
12 ก.พ. 2559 ซ้อมความเข้าใจเรื่องแนวทางการบันทึกบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (กงบ. 174/2559 ลว.12 ก.พ. 2559)
11 ก.พ. 2559 รายงานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีบริหารของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(กงบ. 157/2559 ลว.10 ก.พ. 2559)
11 ก.พ. 2559 หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2558 (กงบ. 155/2559 ลว.10 ก.พ. 2559)
5 ก.พ.2559 การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กงบ. 129/2559 ลว. 4 ก.พ.2559)
1 ก.พ. 2559

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน
(กงบ.105/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

29 ม.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(กงบ.97/2559 ลงวันที่ 29 ม.ค.2559)
21 ม.ค. 2559 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม และการเบิกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตราชการ (กงบ.74/2559)
19 ม.ค. 2559 ขอส่งวารสารและเอกสารการบรรยายเรื่อง "การปฏิรูประบบราชการไทยให้เป็นธรรม" (งบ.528/2559)
15 ม.ค.58 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (กงบ.50/2559 ลว. 14 ม.ค.2559)
8 ม.ค.2559 แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ BIS (กงบ.24/2559 ลว. 8 ม.ค.2559)
Download
คำสั่งกรมชลประทานที่ 263/2558 เรื่อง ให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในระบบ ฺBIS
5 ม.ค.2559 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 (กงบ.1/2559 ลว. 4 ม.ค.2559)
4 ม.ค.2559 ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย เงินกัน และเงินขยายปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2558 (กงบ.1618/2558 ลว. 30 ธ.ค. 2558)
Download แบบฟอร์มการแจ้งเงินเหลือจ่ายเงินกันกรณีมีหนผูกพัน /ไม่มีหนี้ผูกพันี้
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558