หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2560
12 ต.ค.60 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ.8899/2560 ลว.13 ก.ย.2560)
11 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบ.10365/2560 ลว.11 ต.ค.2560)
11 ต.ค.60

ขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งที่ออกโดยสำนัก กอง ตามคำสั่งมอบอำนาจ (งบ.10482/2560 ลว.10 ต.ค.2560)

9 ต.ค.60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา(งบ.10383/2560 ลว.9 ต.ค.2560)
6 ต.ค.60 ใบแจ้งหนี้ (แจ้งค่าไฟฟ้า)
-- รายละเอียดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม(งบ.10174/2560 ลว.5 ต.ค.2560)
5 ต.ค.60

พิจารณาทบทวนคำสั่งกรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง(งบ.10047/2560 ลว.4 ต.ค.2560)

3 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน (งบ.9839/2560 ลว.2 ต.ค.2560)
30 ก.ย.60 คำสั่งกรมชลประทานเรื่อง การเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและหรือบัญช (งบ.6845/2560 ลว.29 ก.ย.2560)
30 ก.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 60 - 30 กันยายน 2560) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (กงบ.592/2560 ลว.29 ก.ย.2560)

30 ก.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (กงบ.591/2560 ลว.29 ก.ย.2560)

30 ก.ย.60 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2(1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (กงบ.590/2560 ลว.29 ก.ย.2560)

30 ก.ย.60 การลากิจ ลาป่วย มาสาย กลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน (กงบ.589/2560 ลว.29 ก.ย.2560)

30 ก.ย.60 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบ.9758/2560 ลว.29 ก.ย.2560)

28 ก.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ (งบ.9450/2560 ลว.27 ก.ย.2560)

26 ก.ย.60 แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน (งบ.8515/2560 ลว.25 ก.ย.2560)
Downlond
แบบฟอร์ม
14 ก.ย.60 แนวปฏิบัติการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ครุภัณฑ์) (งบ.9024/2560 ลว.14 ก.ย.2560
13 ก.ย.60 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
(งบ.8786/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
12 ก.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบ./8801/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
Downlond
คู่มือ
แบบฟอร์ม
12 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาและต้องไม่เข้าหลักเกณฑ์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับเดือนกันยายน2560
(งบ.8742/2560 ลว.12 ก.ย.2560)
7 ก.ย.60 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ.509/2560 ลว.7 ก.ย.2560)
7 ก.ย.60 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(งบ.8687/2560 ลว.7 ก.ย.2560)
6 ก.ย.60 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
(งบ.8591/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
5 ก.ย.60 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน ก.ย.2560
(งบ.8495/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
5 ก.ย.60 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตค 60 - 30 กย 60 )
(งบ.8476/2560 ลว.5 ก.ย.2560)
4 ก.ย.60 ขอเพิ่มช่องทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

(งบ.8447/2560 ลว.4 ก.ย.2560)
1 ก.ย.60 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(งบ.8379/2560 ลว.1 ก.ย.2560)
31 ส.ค.60

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
(งบ 6956/2560 ลว.31 ส.ค.2560)

30 ส.ค.60

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ 8290/2560 ลว.30 ส.ค.2560) Downlond
แบบฟอร์ม

30 ส.ค.60

การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ 490/2560 ลว.30 ส.ค.2560)

30 ส.ค.60

การส่งรายงานการใช้ใบเสร้จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ 7335/2560 ลว.30 ส.ค.2560)

29 ส.ค.60

ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559
(งบ 8240/2560 ลว.29 ส.ค.2560) Downlond
เอกสารแนบ1
เอกสารแนบ2

25 ส.ค.60

การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (งบ 7462/2560 ลว.25 ส.ค.2560)

24 ส.ค.60

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
(งบ 7802/2560 ลว.22 ส.ค.2560) Downlond
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ตัวอย่างใบสมัครฯ

22 ส.ค.60 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ 7902/2560 ลว.22 ส.ค.2560)
16 ส.ค.60 การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
(งบ7787/2560 ลว.16 ส.ค.2560)
15 ส.ค.60 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(กงบ.453/2560 ลว.15 ส.ค.2560)
9 ส.ค.60 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน
(งบ.7247/2560 ลว.8 ส.ค.2560)
9 ส.ค.60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
(งบ.7247/2560 ลว.8 ส.ค.2560)
5 ส.ค.60 แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง
(งบ.7452/2560 ลว.3 ส.ค.2560)
3 ส.ค.60 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2559
(งบ.7412/2560 ลว.3 ส.ค.2560)
2 ส.ค.60 ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา
(งบ.7262/2560 ลว.31 ก.ค. 2560)
1 ส.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
(งบ.7265/2560 ลว.31 ก.ค. 2560)
27 ก.ค.60 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐตามหนังสือกระทรวจการคลัง ที่ กค.0405.3/ว93
(งบ.7208/2560 ลว.13 ก.ค.2560)
22 ก.ค.60 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(งบ.7032/2560 ลว.21 ก.ค.2560)
21 ก.ค.60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.6996/2560 ลว.21 ก.ค.2560)
12 ก.ค.60 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(งบ.6666/2560 ลว.11 ก.ค.2560)
8 ก.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินและการประทับตรา
ข้อความว่า"จ่ายเงินแล้ว"ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

(งบ.6466/2560 ลว.7 ก.ค.2560)
6 ก.ค.60 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559
(งบ.6585/2560 ลว.5 ก.ค.2560)
6 ก.ค.60 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก

(งบ.6077/2560 ลว.5 ก.ค.2560)
29 มิ.ย.2560 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (Budget Information

(งบ.6281/2560 ลว.28 มิ.ย.2560)
27 มิ.ย.2560 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(งบ.356/2560 ลว.27 มิ.ย.2560)
22 มิ.ย.2560 ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
(งบ.5984/2560 ลว.22 มิ.ย.2560)
16 มิ.ย.2560 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มิถุนายน 2560
(งบ.5697/2560 ลว.14 มิ.ย.2560)
15 มิ.ย.2560 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน
(งบ.5697/2560 ลว.14 มิ.ย.2560)
15 มิ.ย.2560 กาารติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการ
การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.5872/2560 ลว.14 มิ.ย.2560)
7 มิ.ย.2560 การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
(งบ.5631/2560 ลว.7 มิ.ย.2560)
7 มิ.ย.2560 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2552-2559
(งบ.5631/2560 ลว.7 มิ.ย.2560)
5 มิ.ย.2560 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับและนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ
(งบ.4722/2560 ลว.2 มิ.ย.2560)
25 พ.ค.2560 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (งบ.5200/2560 ลว.25 พ.ค.2560)
22 พ.ค.2560 ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (งบ.4872/2560 ลว.19 พ.ค.2560)
18 พ.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ (งบ.4640/2560 ลว.17 พ.ค.2560)
11 พ.ค.2560 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผงจ.580/2560 ลว.7 พ.ค.2560)
4 พ.ค.2560 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online (งบ.4455/2560 ลว.2 พ.ค.2560)
28 เม.ย.2560 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS (งบ.4063/2560 ลว.28 เม.ย.2560)
27 เม.ย.2560 การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 (งบ.4277/2560 ลว.27 เม.ย.2560)
Downlond
เอกสารแนบ 1
20 เม.ย.2560 วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกัน ในระบบ GFMIS (งบ.3969/2560 ลว.19 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบบริหารเงินงบประมาณ
และเงินกันไว้เบิกเหลี่ยมปี
(Budget Information System : BIS)
(งบ.3661/2560 ลว.5 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักประกัน
(งบ.3399/2560 ลว. 7 เม.ย.2560)
7 เม.ย.2560 ประชุมชี้แจง / ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (ในวันที่ 31 มีนาคม 2560)
4 เม.ย.2560 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
(งบ 3558/2560 ลว.4 เม.ย.2560)
31 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจในการนำเงินรางวัลที่ได้รับนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (งบ.3246/2560 ลว.31 มี.ค.60)
31 มี.ค.2560 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ.1527/2560 ลว.31 มี.ค.60)
31 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(งบ.3358/2560 ลว.31 มี.ค.60)
30 มี.ค.2560 ขอตรวจสอบรายชื่อบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
(งบ.3244/2560 ลว.30 มี.ค.60)
29 มี.ค.2560 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
(งบ.3240/2560 ลว.29 มี.ค.60)
28 มี.ค.2560 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.3059/2560 ลว.28มี.ค.60)
27 มี.ค.2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.3131/2560 ลว.27 มี.ค.60) Downlond
เอกสารแนบ 1
เอกสสารนบ 2
24 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.3056/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS1 (งบ.3056/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ.3042/2560 ลว.23 มี.ค.60)
21 มี.ค.2560 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตค 59- 31 มีค 60 )
(งบ.2869/2560 ลว.21 มี.ค.60)
20 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.2871/2560 ลว.20 มี.ค.60)
16 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (งบ.2764/2560 ลว.16 มี.ค.60)
15 มี.ค.2560 การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน (งบ.2618/2560 ลว.14 มี.ค.60)
15 มี.ค.2560 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มีนาคม 2560 (งบ.2440/2560 ลว.14 มี.ค.60)
10 มี.ค.2560 รายงานการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบ.2395/2560 ลว.8 มี.ค.60)
8 มี.ค.2560 การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (งบ2376/2560 ลว.8 มี.ค.60)
Downlond
เอกสารแนบ 1
7 มี.ค.2560 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ2220/2560 ลว.7 มี.ค.60)
6 มี.ค.2560 ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก กสจ. (งบ.2078/2560 ลว.1 มี.ค.60)
1 มี.ค.2560 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศง2552-2559
(งบ.2078/2560 ลว.1 มี.ค.60)
1 มี.ค.2560 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560)
(งบ.1205/2560 ลว. 28 ก.พ.60)
21 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน
(งบ.1751/2560 ลว. 20 ก.พ.60)
9 ก.พ.2560 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
(งบ.1272/2560 ลว. 8 ก.พ.60)
8 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีการเงิน
ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(งบ.1172/2560 ลว.7 ก.พ. 60)
8 ก.พ.2560 หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
(งบ 718/2560 ลว. 7 ก.พ. 60)
8 ก.พ.2560 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ 647/2560 ลว.6 ก.พ. 60)
27 ม.ค.2560 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.569/2560 ลว.27 ม.ค.60)
25 ม.ค.2560 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(งบ.544/2560 ลว.25 ม.ค. 60)
25 ม.ค.2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(E งบ.729/2560 ลว.25 ม.ค. 60)
22 ม.ค.2560 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
(งบ.585/2560 ลว.20 ม.ค. 60)
18 ม.ค.2560 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.348/2560 ลว.17 ม.ค. 2560)
17 ม.ค.2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(E กค0402.3/ว5 ลว.13 ม.ค.60)
17 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนของหน่วยเบิกจ่าย
(ผนง.1/2560 ลว.4 ม.ค.60)
15 ม.ค. 2560 ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก. (พิเศษ) ประจำปี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ281/2560 ลว. 13 ม.ค.60)
13 ม.ค. 2560 ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(งบ.305/2560 ลว. 13 ม.ค.60)
11 ม.ค. 2560 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารระในกิจกรรมสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(งบ.59/7062 ลว. 10 ม.ค.60)
9 ม.ค. 2559 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำงานในสังกัดกรมชลประทาน
(งบ.64/2560 ลว.9 ม.ค. 60)
   
   
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558