หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2560
27 มี.ค.2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(งบ.3131/2560 ลว.27 มี.ค.60) Downlond เอกสารแนบ
24 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.3056/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS1 (งบ.3056/2560 ลว.23 มี.ค.60)
24 มี.ค.2560 การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบ.3042/2560 ลว.23 มี.ค.60)
21 มี.ค.2560 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตค 59- 31 มีค 60 )
(งบ.2869/2560 ลว.21 มี.ค.60)
20 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.2871/2560 ลว.20 มี.ค.60)
16 มี.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (งบ.2764/2560 ลว.16 มี.ค.60)
15 มี.ค.2560 การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน (งบ.2618/2560 ลว.14 มี.ค.60)
15 มี.ค.2560 การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มีนาคม 2560 (งบ.2440/2560 ลว.14 มี.ค.60)
10 มี.ค.2560 รายงานการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบ.2395/2560 ลว.8 มี.ค.60)
8 มี.ค.2560 การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ (งบ2376/2560 ลว.8 มี.ค.60)
Downlond
เอกสารแนบ 1
7 มี.ค.2560 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ2220/2560 ลว.7 มี.ค.60)
6 มี.ค.2560 ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก กสจ. (งบ.2078/2560 ลว.1 มี.ค.60)
1 มี.ค.2560 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศง2552-2559
(งบ.2078/2560 ลว.1 มี.ค.60)
1 มี.ค.2560 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560)
(งบ.1205/2560 ลว. 28 ก.พ.60)
21 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประทาน
(งบ.1751/2560 ลว. 20 ก.พ.60)
9 ก.พ.2560 การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
(งบ.1272/2560 ลว. 8 ก.พ.60)
8 ก.พ.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีการเงินของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.1172/2560 ลว.7 ก.พ. 60)
8 ก.พ.2560 หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
(งบ 718/2560 ลว. 7 ก.พ. 60)
8 ก.พ.2560 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ 647/2560 ลว.6 ก.พ. 60)
27 ม.ค.2560 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.569/2560 ลว.27 ม.ค.60)
25 ม.ค.2560 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(งบ.544/2560 ลว.25 ม.ค. 60)
25 ม.ค.2560 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(E งบ.729/2560 ลว.25 ม.ค. 60)
22 ม.ค.2560 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
(งบ.585/2560 ลว.20 ม.ค. 60)
18 ม.ค.2560 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(งบ.348/2560 ลว.17 ม.ค. 2560)
17 ม.ค.2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
(E กค0402.3/ว5 ลว.13 ม.ค.60)
17 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนของหน่วยเบิกจ่าย
(ผนง.1/2560 ลว.4 ม.ค.60)
15 ม.ค. 2560 ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก. (พิเศษ) ประจำปี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ281/2560 ลว. 13 ม.ค.60)
13 ม.ค. 2560 ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(งบ.305/2560 ลว. 13 ม.ค.60)
11 ม.ค. 2560 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารระในกิจกรรมสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(งบ.59/7062 ลว. 10 ม.ค.60)
9 ม.ค. 2559 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับเพิ่มค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำงานในสังกัดกรมชลประทาน
(งบ.64/2560 ลว.9 ม.ค. 60)
   
   
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558