หนังสือเวียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 ต.ค.60 การตรวจสอบกการชำระค่าสาธูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า (ด่วนที่สุด ที่ กงบ.652/2560 ลว.19 ต.ค.2560)
-->แบบแจ้งรายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้า
-->รายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (วันที่ 26 ก.ย.60)
12 ต.ค.60 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ.8899/2561 ลว.13 ก.ย.2561)
11 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบ.10365/2561 ลว.11 ต.ค.2560)
11 ต.ค.60

ขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งที่ออกโดยสำนัก กอง ตามคำสั่งมอบอำนาจ (งบ.10482/2561 ลว.10 ต.ค.2560)

9 ต.ค.60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา(งบ.10383/2561 ลว.9 ต.ค.2560)
6 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม(งบ.10174/2561 ลว.5 ต.ค.2560)
5 ต.ค.60

พิจารณาทบทวนคำสั่งกรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง(งบ.10047/2561 ลว.4 ต.ค.2560)

3 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน (งบ.9839/2561 ลว.2 ต.ค.2560)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558