หนังสือเวียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 มี.ค.61 การนำฝากลูกกุญแจนิรภัยที่สำนักงานคลังจังหวัด (งบ.2811/2561 ลว.19 มีนาคม 2561)
19 มี.ค.61 ขอเชิญประชุม เรื่อง การวิเคราะห์รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบ.2904/2561 ลว.19 มีนาคม 2561)
19 มี.ค.61 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (งบ.2846/2561 ลว.16 มีนาคม 2561)
- การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561(เพิ่มเติม)
14 มี.ค.61 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (งบ.2757/2561 ลว.14 มีนาคม 2561)
14 มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ.2733/2561 ลว.14 มีนาคม 2561)
14 มี.ค.61

ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (กงบ.129/2561 ลว.9 มีนาคม 2561)
--->> รายละเอียดค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <<--

14 มี.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 - 2560 (งบ.2676/2561 ลว. 13 มีนาคม 2561)
9 มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดท่มีการชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ค่วนที่สุด ที่ งบ.2579/2561 ลว. 9 มีนาคม 2561)
8 มี.ค.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.2506/2561 ลว. 7 มีนาคม 2561)
28 ก.พ.61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) ด่วนที่สุด ที่ E ผพค.50/2561 (งบ.2163/2561 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2561)
23 ก.พ.61 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.2025/2561 ลว.23 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 - 2560 (งบ.1820/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ.61 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลังและการดำเนินงานในด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสด่วนที่สุด ที E กค 0402.2/ว5 (งบ.1087/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
19 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบด(งบ.1772/2561 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561)
14 ก.พ.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการบริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.1485/2561 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2561)
12 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (งบ.1523/2561 ลว.12 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ก.พ.61 รายงานสรุปครุภัณฑ์ตามแบบ สท.งท.01 , สท.งท.02 , สท.งท.03-1 ,สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.1207/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561) สำหรับหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ.8515/2560 ลว. 25 ก.ย. 60
5 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย (งบ.1278/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561)
25 ม.ค.61 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 (งบ.827/2561 ลว.24 มกราคม 2561)
25 ม.ค.61

การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(บัตรเดบิต)ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องElectronic Data Capture:EDC)และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (งบ.839/2561 ลว.24 มกราคม 2561)

23 ม.ค.61 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 (งบ.755/2561 ลว.23 มกราคม 2561)
18 ม.ค.61 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (งบ.591/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
17 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก.(พิเศษ) ประจำปีภาษี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.519/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
16 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (งบ.147/2561 ลว.16 มกราคม 2561)
----> Download คู่มือเบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
15 ม.ค.60 ซ้อมความเข้าใจการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน (งบ.414/2561 ลว.15 มกราคม 2561)
10 ม.ค.61 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบ.44/2561 ลว.9 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพิพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งบ.165/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.134/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.110/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
27 ธ.ค.60 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน เงินทุนหมุนเวียนฯ (สจ.01) (งบ.13782/2560 ลว.26 ธันวาคม 2560)
-->> แบบฟอร์ม (สจ.01)
13 ธ.ค.60

ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (ด่วนที่สุด ที่ งบ.13429/2560 ลว.12 ธ.ค.2560)

13 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง (งบ.13422/2560 ลว.12 ธันวาคม 2560)
8 ธ.ค.60 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ งบ.13288/2560 ลว.7 ธ.ค.2560)
6 ธ.ค.60 แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.13209/2560 ลว.6 ธันวาคม 2560)
4 ธ.ค.60 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.13136/2560 ลว.1 ธันวาคม 2560)
1 ธ.ค.60 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (งบ.13087/2560 ลว.30 พฤศจิกายน 2560)
29 พ.ย.60 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ(งท.ชป.06)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบ.13003/2560 ลว.28 พฤศจิกายน 2560)
22 พ.ย.60 การตรวจสอบรายการยอดคงเหลือของรหัสหมวดพัสดุ (8 หลัก) (งบ.12465/2560 ลว.21 พฤศจิกายน 2560)
22 พ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช(งบ.12739/2560 ลว.20 พฤศจิกายน 2560)
21 พ.ย.60 ขอส่งรายละเอียดค่าไฟฟ้านครหลวงที่จ่ายโดยหน่วยเบิกจ่ายกองการเงินและบัญช(กงบ.729/2560 ลว.20 พฤศจิกายน 2560)
14 พ.ย.60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช(งบ.12467/2560 ลว.13 พฤศจิกายน 2560)
14 พ.ย.60 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (งบ.12492/2560 ลว.13 พฤศจิกายน 2560)
13 พ.ย.60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (งบ.12431/2560 ลว.10 พฤศจิกายน 2560)
13 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (งบ.12425/2560 ลว.10 พฤศจิกายน 2560)
2 พ.ย.60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (งบ.8864/2560 ลว.2 พฤศจิกายน 2560)
2 พ.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบ.11860/2560 ลว.1 พฤศจิกายน 2560)
27 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.11594/2560 ลว.25 ตุลาคม 2560)
25 ต.ค.60 ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ กงบ.662/2560 ลว.24 ต.ค.2560)
19 ต.ค.60 การตรวจสอบกการชำระค่าสาธูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า (ด่วนที่สุด ที่ กงบ.652/2560 ลว.19 ต.ค.2560)
-->แบบแจ้งรายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้า
-->รายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (วันที่ 26 ก.ย.60)
12 ต.ค.60 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ.8899/2561 ลว.13 ก.ย.2561)
11 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบ.10365/2561 ลว.11 ต.ค.2560)
11 ต.ค.60

ขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งที่ออกโดยสำนัก กอง ตามคำสั่งมอบอำนาจ (งบ.10482/2561 ลว.10 ต.ค.2560)

9 ต.ค.60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา(งบ.10383/2561 ลว.9 ต.ค.2560)
6 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม(งบ.10174/2561 ลว.5 ต.ค.2560)
5 ต.ค.60

พิจารณาทบทวนคำสั่งกรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง(งบ.10047/2561 ลว.4 ต.ค.2560)

3 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน (งบ.9839/2561 ลว.2 ต.ค.2560)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558