หนังสือเวียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ม.ค.61 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (งบ.591/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
17 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก.(พิเศษ) ประจำปีภาษี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.519/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
16 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (งบ.147/2561 ลว.16 มกราคม 2561)
----> Download คู่มือเบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
15 ม.ค.60 ซ้อมความเข้าใจการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน (งบ.414/2561 ลว.15 มกราคม 2561)
10 ม.ค.61 การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบ.44/2561 ลว.9 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพิพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งบ.165/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.134/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.110/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
27 ธ.ค.60 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน เงินทุนหมุนเวียนฯ (สจ.01) (งบ.13782/2560 ลว.26 ธันวาคม 2560)
-->> แบบฟอร์ม (สจ.01)
13 ธ.ค.60

ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังแทนส่วนราชการเจ้าของรายได้ (ด่วนที่สุด ที่ งบ.13429/2560 ลว.12 ธ.ค.2560)

13 ธ.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง (งบ.13422/2560 ลว.12 ธันวาคม 2560)
8 ธ.ค.60 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ งบ.13288/2560 ลว.7 ธ.ค.2560)
6 ธ.ค.60 แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.13209/2560 ลว.6 ธันวาคม 2560)
4 ธ.ค.60 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.13136/2560 ลว.1 ธันวาคม 2560)
1 ธ.ค.60 การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online (งบ.13087/2560 ลว.30 พฤศจิกายน 2560)
29 พ.ย.60 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ(งท.ชป.06)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบ.13003/2560 ลว.28 พฤศจิกายน 2560)
22 พ.ย.60 การตรวจสอบรายการยอดคงเหลือของรหัสหมวดพัสดุ (8 หลัก) (งบ.12465/2560 ลว.21 พฤศจิกายน 2560)
22 พ.ย.60 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช(งบ.12739/2560 ลว.20 พฤศจิกายน 2560)
21 พ.ย.60 ขอส่งรายละเอียดค่าไฟฟ้านครหลวงที่จ่ายโดยหน่วยเบิกจ่ายกองการเงินและบัญช(กงบ.729/2560 ลว.20 พฤศจิกายน 2560)
14 พ.ย.60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช(งบ.12467/2560 ลว.13 พฤศจิกายน 2560)
14 พ.ย.60 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555-2559 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (งบ.12492/2560 ลว.13 พฤศจิกายน 2560)
13 พ.ย.60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (งบ.12431/2560 ลว.10 พฤศจิกายน 2560)
13 พ.ย.60 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (งบ.12425/2560 ลว.10 พฤศจิกายน 2560)
2 พ.ย.60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (งบ.8864/2560 ลว.2 พฤศจิกายน 2560)
2 พ.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบ.11860/2560 ลว.1 พฤศจิกายน 2560)
27 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจการระบุรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.11594/2560 ลว.25 ตุลาคม 2560)
25 ต.ค.60 ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด ที่ กงบ.662/2560 ลว.24 ต.ค.2560)
19 ต.ค.60 การตรวจสอบกการชำระค่าสาธูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า (ด่วนที่สุด ที่ กงบ.652/2560 ลว.19 ต.ค.2560)
-->แบบแจ้งรายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้า
-->รายละเอียดการชำระค่าไฟฟ้าของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค (วันที่ 26 ก.ย.60)
12 ต.ค.60 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ.8899/2561 ลว.13 ก.ย.2561)
11 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งบ.10365/2561 ลว.11 ต.ค.2560)
11 ต.ค.60

ขอให้จัดส่งสำเนาคำสั่งที่ออกโดยสำนัก กอง ตามคำสั่งมอบอำนาจ (งบ.10482/2561 ลว.10 ต.ค.2560)

9 ต.ค.60 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา(งบ.10383/2561 ลว.9 ต.ค.2560)
6 ต.ค.60 ซ้อมความเข้าใจ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม(งบ.10174/2561 ลว.5 ต.ค.2560)
5 ต.ค.60

พิจารณาทบทวนคำสั่งกรมชลประทาน แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง(งบ.10047/2561 ลว.4 ต.ค.2560)

3 ต.ค.60 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน (งบ.9839/2561 ลว.2 ต.ค.2560)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558