หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2561
26 ธ.ค.61 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.14582/2561 ลว.26 ธันวาคม 2561)
25 ธ.ค.61 ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชการบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 (กงบ.786/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561)
24 ธ.ค.61 การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษ (งบ.14465/2561 ลว. 24 ธันวาคม 2561)
24 ธ.ค.61 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.14487/2561 ลว. 24 ธันวาคม 2561)
20 ธ.ค.61 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กงบ.776/2561 ลว. 19 ธันวาคม 2561)
20 ธ.ค.61 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กงบ.775/2561 ลว. 19 ธันวาคม 2561)
19 ธ.ค.61 รายงานการรักษามาตฐานระยะเวลากรให้บริการด้านการเบิกจ่ายการเงิน (งบ.13868/2561 ลว.17 ธันวาคม 2561)
17 ธ.ค.61

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(งบ.14125/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561)
-- เอกสารประกอบการประชุม
--
->> พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
->> การส่งข้อมูลสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์( 1 )
->> การส่งข้อมูลสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์( 2 )
->> ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน
->> แบบฟอร์ม กท 26 ก - ชป

14 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุมเรื่องการดำเนินการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
(งบ.14070/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561)
14 ธ.ค.61 ขอเชิญประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(งบ.14078/2561 ลว.14 ธันวาคม 2561
12 ธ.ค.61 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ.13897/2561 ลว.11 ธันวาคม 2561)
11 ธ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการขอหนังสือรับรองอัตราเงินเดือนข้าราชการ อัตราค่าจ่างลูกจ้างประจำและอัตราตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง)
(งบ.13842/15 ลว.7 ธันวาคม 2561)
27 พ.ย.61 รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผบช.งบ.375/2561 ลว.27 พฤศจิกายน 2561)
->> รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 พ.ย.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (งบ.13211/2561 ลว. 22 พฤศจิกายน 2561)
16 พ.ย.61 งบประมาณที่ถูกพันไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ.13158/2561 ลว. 16 พฤศจิกายน 2561)
14 พ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม (งบ.13021/2561 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561)
7 พ.ย.61 แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (งบ.12742/2561 ลว. 7 พฤศจิกายน 2561)
5 พ.ย. 61 การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ. 12469/2561 ลว. 5 พฤศจิกายน 2561)
31 ต.ค. 61 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน (งบ. 12437/2561 ลง. 31 ตุลาคม 2561)
31 ต.ค.61

ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.12405/2561 ลว. 30 ตุลาคม 2561)

30 ต.ค.61 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายส่งคืนปีเก่า ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทอรนิกส์ (งบ.12162/2561 ลว. 25 ตุลาคม 2561)
29 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงิน (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.12071/2561 ลว. 26 ตุลาคม 2562)
29 ต.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส (งบ.12214/2561 ลว. 26 ตุลาคม 2561)
29 ต.ค.61 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.12284/2561 ลว. 26 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (งบ.11924/2561 ลว.18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS (งบ.11405/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (งบ.11813/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
18 ต.ค.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเข่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.11501/2561 ลว. 18 ตุลาคม 2561)
12 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556-2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีเสมือนมีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง(งบ.11256/2561 ลว. 12 ตุลาคม 2561)
8 ต.ค.61 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 และการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกล
(งบ.10671/2561 ลว. 8 ตุลาคม 2561)
5 ต.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกเหลี่ยมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.10554/2561 ลว.5 ตุลาคม 2561)
3 ต.ค.61 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (งบ.10141/2561 ลว. 3 ต.ค. 2561)
2 ต.ค.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.555/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.556/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561) ด่วนที่สุด (กงบ.557/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
1 ต.ค.61 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม) (งบ.9629/2561 ลว. 1 ตุลาคม 2561)
27 ก.ย.61 หลักเกณพ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด(งบ.9834-2561 ลว. 27 กันยายน 2561)
27 ก.ย.61 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ. 9775/2561 ลว. 26 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผนง. 267/2561 ลว.24 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ผนง. 268/2561 ลว. 24 กันยายน 2561)
26 ก.ย.61 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด (ผกง. 770/2561 ลว. 21 กันยายน 2561)
20 ก.ย.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.9196/2561 ลว. 19 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ.9389/2561 ลว. 18 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.9262/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
18 ก.ย.61 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ.9368/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
Download เอกสารแนบ
กค 0410.2/ว67 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2561

กค 0410.3/ว 376 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
กค 0410.3/ว 93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
18 ก.ย.61 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.9335/2561 ลว. 17 กันยายน 2561)
14 ก.ย.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกันเงินไว้เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.9284/2561 ลว.14 กันยายน 2561)
->> แบบฟอร์ม
->> การสร้างเอกสารสำรองเงินและเลือกรายการ (LIST)ในระบบ GFMIS Web Online
->> ขั้นตอนการบันทึกระบบงานบริหารเงินกันเหลื่อมปี ในระบบ BIS
13 ก.ย.61 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.9212/2561 ลว. 12 กันยายน 2561)
13 ก.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.9173/2561 ลว. 12 กันยายน 2561)
10 ก.ย.61 ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดประชุมราชการของกองการเงินและบัญช(กงบ.496/2561 ลว. 5 กันยายน 2561)
6 ก.ย.61 ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) (งบ. 8936/2561 ลว. 6 กันยายน 2561)
5 ก.ย.61 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม (งบ.8742/2561 ลว. 5 กันยายน 2561)
3 ก.ย.61

ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด (งบ.8772/2561 ลว. 3 กันยายน 2561)
downlond แบบฟอร์ม

3 ก.ย.61 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (ผพค.236/2561 ลว. 31 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (งบ.8467/2561 ลว. 29 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ.8610/2561 ลว. 29 สิงหาคม 2561)
29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด (งบ.8609/2561 ลว.29 สิงหาคม 2561)
27 ส.ค.61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.8529/2561 ลว.27 สิงหาคม 2561)
27 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.8490/2561 ลว.24 สิงหาคม 2561)
24 ส.ค.61 การสมัคเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน (งบ.8460/2561 ลว.24 สิงหาคม 2561)
24 ส.ค.61 การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ BIS (งบ.8311/2561 ลว.23 สิงหาคม 2561)
22 ส.ค.61 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ.8382/2561 ลว.22 สิงหาคม 2561)
21 ส.ค.61 การจัดส่งรายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01, สท.งท.02, สท.งท.03-1, สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.8323/2561 ลว.21 สิงหาคม 2561)
20 ส.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (งบ.8041/2561 ลว. 17 สิงหาคม 2561)
15 ส.ค.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.7889/2561 ลว. 15 สิงหาคม 2561)
14 ส.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 (งบ.7918/2561 ลว.12 สิงหาคม 2561)
9 ส.ค.61 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.7936/2561 ลว.8 สิงหคม 2561)
8 ส.ค.61 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กงบ.433/2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561)
3 ส.ค.61 แจ้งการรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล(e-statement) (งบ.7672/2561 ลว.3 สิงหาคม 2561)
25 ก.ค.61 สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 (ผกง.1603/2561 ลว.23 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS )ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(ผพค.173/2561 ลว.17 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554-2561 (งบ.6878/2561 ลว.16 กรกฎาคม 2561)
17 ก.ค.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.6870/2561 ลว.16 กรกฎาคม 2561)
12 ก.ค.61 แนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ (งบ.6997/2561 ลว.11 กรกฎาคม 2561)
10 ก.ค.61 ซ้อมความเช้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน (งบ.6355/2561 ลว.9 กรกฎาคม 2561)
29 มิ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องหลักเกษฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KBT Corporate Online) (งบ.6466/2561 ลว.29 มิถุนายน 2561)
22 มิ.ย.61 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.2561 (งบ.6274/2561 ลว.22 มิถุนายน 2561)
19 มิ.ย. 61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริหารด้านการเบิกจ่ายเงิน(งบ.5797/2561 ลว.18 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.5852/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
(งบ.339/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
15 มิ.ย.61 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2561
(งบ.338/2561 ลว.15 มิถุนายน 2561)
30 พ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม (งบ.5360/2561 ลว.28 พฤษภาคม 2561)
22 พ.ค.61 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (งบ.5029/2561 ลว. 18 พฤษภาคม 2561)
22 พ.ค.61 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด (งบ.5019/2561 ลว. 18 พฤษภาคม 2561)
8 พ.ค.61 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (งบ.4345/2561 ลว.8 พฤษภาคม 2561)
2 พ.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (แบบ งท.ชป.06) และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (แบบ งท.ชป.07) (งบ.4369/2561 ลว.1 พฤษภาคม 2561)
1 พ.ค.61 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (งบ.4424/2561 ลว.1 พฤษภาคม 2561)
30 เม.ย.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 ด่วนที่สุด (งบ.4351/2561 ลว.30 เมษายน 2561)

30 เม.ย.61

ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ติดตามผลของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.4381/2561 ลว.30 เมษายน 2561)

27 เม.ย.61 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(งบ 4332/2561 ลว.27 เมษายน 2561)
27 เม.ย.61 การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน เพื่อรับเงินฝ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ 4173/2561 ลว.27 เมษายน 2561)
19 เม.ย. 61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลลาการให้บริการเบิกจ่ายเงิน (งบ.3707/2561 ลว.19 เมษายน 2561)
19 เม.ย.61 รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01, สท.งท.02, สท.งท.03-1, สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 ครั้งที่ 2 (งบ.3853/2561 ลว.18 เมษายน 2561)
17 เม.ย.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องรับชำระและการนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(เพิ่มเติม) (งบ.3855/2561 ลว.11 เมษายน 2561)
10 เม.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด (Eกงบ.197/2561 ลว. 9 เมษายน 2561)
10 เม.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งท ี่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ด่วนที่สุด (Eกงบ.196/2561 ลว. 9 เมษายน 2561)
5 เม.ย.61 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.3459/2561 ลว.30 มีนาคม 2561)
3 เม.ย.61 ซ้อมความเข้าใจการเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (งบ 2658/2561 ลว.2 เมษายน 2561)
3 เม.ย.61 การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (งบ 3556/2561 ลว.2 เมษายน 2561)
2 เม.ย.61 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้รับการฝึกอบอมติดตามผล การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญช
(งบ.3472/2561 ลว.30 มีนาคม 2561)
28 มี.ค.61 การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสด่วนที่สุด (งบ.3217/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561)
21 มี.ค.61 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและรับเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (งบ.2846/2561 ลว.21 มีนาคม 2561)
21 มี.ค.61 การนำฝากลูกกุญแจตู้นิรภัยที่สำนักคลังจังหวัด (งบ.2811/2561 ลว.19 มีนาคม 2561)
19 มี.ค.61 ขอเชิญประชุม เรื่อง กาวิเคราะห์รายงานต้นทุนผลผลิตของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบ.2904/2560 ลว.19 มีนาคม 2561)
19 มี.ค.61 การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทัน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (งบ.2846/2561 ลว.16 มีนาคม 2561)
14 มี.ค.61 การจัดส่งรายงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (งบ.2757/2561 ลว.14 มีนาคม 2561)
14 มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(งบ.2733/2561 ลว.14 มีนาคม 2561)
14 มี.ค.61 ค่าไฟฟ้าค้างชำระ (กงบ.129/2561 ลว.9 มีนาคม 2561)
- รายละเอียด
14 มี.ค.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 (งบ.2676/2561 ลว.13 มีนาคม 2561)
9 มี.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส(งบ.2579/2561 ลว.9 มีนาคม 2561)
8 ก.พ.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขนายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพันธ(งบ.2506/2561 ลว.7 มีนาคม 2561)
28 ก.พ.61 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) (งบ.2163/2561 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2561)
23 ก.พ.61 รายงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.2025/2561 ลว.23 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ.61 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560 (งบ.1820/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
20 ก.พ.61 ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระเงินด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลังและการดำเนินการเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงินและการรับเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(งบ.1087/2561 ลว.20 กุมภาพันธ์ 2561)
19 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (งบ.1772/2561 ลว.19 กุมภาพันธ์ 2561)
14 ก.พ.61 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.1485/2561 ลว.14 กุมภาพันธ์ 2561)
12 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน (งบ.1523/2561 ลว.12 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ก.พ.61 รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01 สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.1207/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ก.พ.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย (งบ.1278/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561)
25 ม.ค.61 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจการยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560 (งบ.827/2561 ลว.24 มกราคม 2561)
25 ม.ค.61 การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรนิกส์ (บัตรเคดิต) ผ่านอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรนิกส์ (เครื่อง Electrolic Data Capture : EDC) และการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
(งบ.839/2561 ลว.24 มกราคม 2561)
23 ม.ค.61 หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 (งบ.755/2561 ลว.23 มกราคม 2561)
18 ม.ค.61 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม (งบ.591/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
17 ม.ค.61 ขอซ้อมความเข้าใจการเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1 ก.(พิเศษ) ประจำปีภาษี ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(งบ.519/2561 ลว.17 มกราคม 2561)
16 ม.ค.61 การดำเนินการเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.44/2561 ลว.9 มกราคม 2561)
16 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเงินตอบแทนปฏิบัติงานราชการ (งบ.147/2561 ลว.16 มกราคม 2561)
15 ม.ค.61 ซ้อมการเข้าใจการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน
(งบ.414/2561 ลว.15 มกราคม 61)
9 ม.ค.61 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(งบ.165/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.134/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
9 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.110/2561 ลว.8 มกราคม 2561)
5 ม.ค.61 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (งบ.103/2561 ลว.5 มกราคม 2561)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558