หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ก.ย. 63 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบ 11999/2563 ลว. 25 กันยายน 2563)
25 ก.ย. 63 ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (งบ 11921/2563 ลว. 24 กันยายน 2563)
18 ก.ย. 63 แบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ/ใบรับหลักประกันซอง (งบ 11416/2563 ลว. 17 กันยายน 2563)
16 ก.ย. 63 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ 11389/2563 ลว. 16 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (กงบ 1936/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (กงบ 1935/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
15 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (กงบ 1934/2563 ลว. 14 กันยายน 2563)
14 ก.ย. 63 การตรวจสอบข้อมูลยอดคงเหลือราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (กงบ 1929/2563 ลว. 11 กันยายน 2563)
9 ก.ย. 63 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
(งบ 10849/2563 ลว. 8 กันยายน 2563)
3 ก.ย. 63 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย (งบ 10832/2563 ลว. 3 กันยายน 2563)
2 ก.ย. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม (งบ 10640/2563 ลว. 1 กันยายน 2563)
27 ส.ค. 63 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 (งบ 10089/2563 ลว. 27 สิงหาคม 2563)
27 ส.ค. 63 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำเดือนกันยายน 2563 (งบ 10173/2563 ลว. 27 สิงหาคม 2563)
27 ส.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (งบ 10190/2563 ลว. 26 สิงหาคม 2563) Download แบบฟอร์มขอกันเงิน
25 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน การส่งคืนเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ (งบ 10045/2563 ลว. 25 สิงหาคม 2563)
21 ส.ค. 63 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายการที่ดิน (งบ 9722/2563 ลว. 13 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กงบ 1862/2563 ลว. 19 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 แนวทางการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ถาวรของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน (กงบ 1867/2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563)
19 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้าง และการเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราว (กงบ 1866/2563 ลว. 17 สิงหาคม 2563)
14 ส.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานกองทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ของทุนหมุนเวียน (งบ 9651/2563 ลว. 14 สิงหาคม 2563)
14 ส.ค. 63 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2562 (งบ 9756/2563 ลว. 14 สิงหาคม 2563)
13 ส.ค. 63 รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ 9634/2563 ลว. 11 สิงหาคม 2563)
29 ก.ค. 63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบ 8913/2563 ลว. 29 กรกฎาคม 2563)
24 ก.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (งบ 8803/2563 ลว. 24 กรกฎาคม 2563)
24 ก.ค. 63 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการภายในกรมชลประทาน (กงบ 1783/2563 ลว. 23 กรกฎาคม 2563)
10 ก.ค. 63 การคืนเงินสมทบผู้ประกันตนของพนักงานราชการ (งบ 8094/2563 ลว. 9 กรกฎาคม 2563)
26 มิ.ย. 63 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (งบ 7732/2563 ลว. 26 มิถุนายน 2563)
26 มิ.ย. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สำหรับทุนหมุนเวียน (งบ 7685/2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563)
12 มิ.ย. 63 การเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบ Online (งบ 6829/2563 ลว. 11 มิถุนายน 2563)
11 มิ.ย. 63 แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (งบ 6546/2563 ลว. 10 มิถุนายน 2563)
8 มิ.ย. 63 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กงบ 1671/2563 ลว. 5 มิถุนายน 2563)
8 มิ.ย. 63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2563 (กงบ 1670/2563 ลว. 5 มิถุนายน 2563)
27 พ.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.6097/2563 ลว. 27 พฤษภาคม 2563)
16 พ.ค. 63 ซ้อมเข้าใจการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ 5507/2563 ลว. 15 พฤษภาคม 2563)
14 พ.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกตรวจรับ (บร.01) ในระบบ GFMIS (งบ 5875/2563 ลว. 13 พฤษภาคม 2563)
14 พ.ค. 63 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (งบ 5874/2563 ลว. 13 พฤษภาคม 2563)
8 พ.ค. 63 แจ้งปิดสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอัศวรรณมอลล์ สามเสน (งบ 5525/2563 ลว. 7 พฤษภาคม 2563)
30 เม.ย. 63 แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 5126/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
30 เม.ย. 63 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (งบ 4542/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
30 เม.ย. 63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 (พิเศษ (COVID-19) /29 ลว. 30 เมษายน 2563
30 เม.ย. 63 การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 5220/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
30 เม.ย. 63 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (งบ 5251/2563 ลว. 29 เมษายน 2563)
22 เม.ย. 63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) (งบ 4514/2563 ลว. 20 เมษายน 2563)
10 เม.ย. 63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม (เพิ่มเติม) (งบ 4446/2563 ลว. 10 เมษายน 2563)
8 เม.ย. 63 แนวทางการนำส่งเงินประกันสังคม ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม (งบ4191/2563 ลว. 7 เมษายน 2563)
8 เม.ย. 63 มาตรการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (งบ 4230/2563 ลว. 8 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (งบ 4098/2563 ลว. 3 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 รายงานประจำปีของกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ 4063/2563 ลว. 3 เมษายน 2563)
3 เม.ย. 63 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 - 2562 ประเภทเอกสาร CK และ CF ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (งบ 4036/2563 ลว. 2 เมษายน 2563)
31 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (กงบ 307/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (กงบ 306/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
24 มี.ค. 63 แนวทางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้าน (งบ 3564/2563 ลว. 24 มีนาคม 2563)
17 มี.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ 3175/2563 ลว. 16 มีนาคม 2563)
13 มี.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (งบ 3046/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563)
5 มี.ค. 63 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 2428/2563 ลว. 5 มีนาคม 2563)
4 มี.ค. 63 เลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 2531/2563 ลว. 4 มีนาคม 2563)
28 ก.พ. 63 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (กงบ 218/2563 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563)
26 ก.พ. 63 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2561 และ ปีภาษี 2562 (งบ 2278/2563 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563)
20 ก.พ. 63 การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ 1930/2563 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2563)
18 ก.พ. 63 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS (งบ 1780/2563 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2563)
6 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ 1411/2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563)
4 ก.พ. 63 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2562 (งบ 1332/2563 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563)
28 ม.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการ และการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (งบ 973/2563 ลว. 28 มกราคม 2563) Download เอกสารแนบ
(1) ว.1 การตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ (2) ว.1 คู่มือในระบบฯ (3) ว.89 การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (4) ว.136 การจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันผ่านอิเล็กทรอนิกส(5) ว.136 วิธีการทำงานในระบบ
20 ม.ค. 63 แจ้งการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน (Slip Online) (งบ 655/2563 ลว. 17 มกราคม 2563)
16 ม.ค. 63 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับหลักฐานการจ่าย เพื่อส่งใช้คืนเงินยืม (งบ 525/2563 ลว. 16 มกราคม 2563)
16 ม.ค. 63 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 - 2562 (งบ 531/2563 ลว. 16 มกราคม 2563)
15 ม.ค. 63 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ 62/13744 ลว. 15 มกราคม 2563)
10 ม.ค. 63 รายงานงบการเงินสวัสดิการกอง สำนัก โครงการ กลุ่ม (กงบ.24/2563 ลว. 10 มกราคม 2563)
8 ม.ค. 63 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
16 ธ.ค. 62 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (กงบ.878/2562 ลว. 16 ธันวาคม 2562)
16 ธ.ค. 62 แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กงบ.879/2562 ลว. 16 ธันวาคม 2562)
13 ธ.ค. 62 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download ฟอร์ม (งบ.13887/2562 ลว. 13 ธันวาคม 2562)
13 ธ.ค. 62 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (งบ.13897/2562 ลว. 13 ธันวาคม 2562)
12 ธ.ค. 62 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.13851/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562)
11 ธ.ค. 62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (งบ.13786/2562 ลว. 11 ธันวาคม 2562)
26 พ.ย. 62 การจ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ให้กับสวัสดิการต่าง ๆ (งบ.13346/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562)
26 พ.ย. 62 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ.13368/2562 ลว. 26 พฤศจิกายน 2562)
26 พ.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (งบ.13293/2562 ลว. 25 พฤศจิกายน 2562)
12 พ.ย. 62 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (งบ.12798/2562 ลว. 12 พฤศจิกายน 2562)
11 พย. 62 การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(งบ.12687/2562 ลว. 11 พฤศจิกายน 2562)
1 พ.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจ เรื่องขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบ.12348/2562 ลว. 31 ตุลาคม 2562)
30 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่าย (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.12242/2562 ลว. 30 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด (งบ.12112/2562 ลว. 28 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.11433/2562 ลว. 10 ตุลาคม 2562)
28 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกแจ้งวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งบ.12137/2562 ลว. 28 ตุลาคม 2562)
25 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน และสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ.12117/2562 ลว. 25 ตุลาคม 2562)
22 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวั(งบ.11785/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562)
22 ต.ค. 62 แจ้งการโอนเงินหลักประกันสัญญา ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (งบ.11655/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562)
15 ต.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง/สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ.11563/2562 ลว. 11 ตุลาคม 2562)
11 ต.ค. 62 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.11178/2562 ลว.11 ตุลาคม 2562)
10 .ต.ค. 62 ขอให้จัดส่งรายงานการเบิกเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.11315/2562 ลว.9 ตุลาคม 2562)
8 ต.ค.62 กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ.11032/2562 ลว. 4 ตุลาคม 2562)
4 ต.ค. 62 ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.10930/2562 ลว.3 กันยายน 2562)
3 ต.ค. 62 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนกงานราชการ การส่งคืนเงินที่ได้รับเกินกว่าสิทธิอันพึงได้รับ และการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคาร (งบ.10842/2562 ลว. 3 กันยายน 2562)
1 ต.ค.62 แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559-2561 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ประเภทเอกสาร CK CF และ
CX ที่ได้รับอนุมัติจากรมบัญชีกล าง
(งบ.10712/2562 ลว. 1 ตุลาคม 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณพ.ศ2562ในวันที่1ตุลาคม2562 (งบ. 651/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (งบ. 650/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่2(1เมษายน2562-30กันยายน2562ในวันที่1ตุลาคม2562) (งบ. 649/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
30 ก.ย. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบ.10361/2562 ลว. 30 กันยายน 2562)
25 ก.ย. 62

รายงานเเจ้งเวลาทำงานของพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (งบ.10280/2562 ลว. 25 กันยายน 2562)

download

18 ก.ย.62 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (งบ. 10021/2562 ลว.18 กันยายน 2562)
12 ก.ย. 62 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.9784/2562 ลว. 12 กันยายน 2562)
9 ก.ย. 62 เเบบฟอร์มขอเบิกใบเสร็จรับเงิน/เเละใบเเจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบเเจ้งปริมาตรน้ำ (งบ.7561/2562 ลว. 9 กันยายน 2562)
9 ก.ย. 62 ขอเชิญประชุมชี้เเจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.9560/2562 ลว. 9 กันยายน 2562)
9 ก.ย. 62 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยแลรักษาทางรังสีวิทยา (งบ.9526/2562 ลว. 9 กันยายน 2562)
5 ก.ย. 62 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.9448/2562 ลว. 5 กันยายน 2562)
5 ก.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ.9336/2562 ลว.4 กันยายน 2562)
ดาวโหลดแบบกันเงิน ดาวโหลดแบบขยาย
ว.93 ว.94 ว.414
4 ก.ย. 62 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ. 9367/2562 ลว. 4 กันยายน 2562)
4 ก.ย. 62 เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายได้เเผ่นดิน (งบ.7313/2562 ลว. 4 กันยายน 2562)
3 ก.ย. 62 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน (งบ.9251/2562 ลว. 2 กันยายน 2562)
3 ก.ย. 62 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทรณ์
ตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(งบ.9153/2562 ลว. 2 กันยายน 2562)
29 ส.ค.62 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ. 9111/2562 ลว. 29 สิงหาคม 2562)
29 ส.ค. 62 กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมารณ พ.ศ. 2562 (กงบ. 516/2562 ลว. 9 สิงหาคม 2562)
23 ส.ค.62 แจ้งการโอนเงินบริจาค ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานชลบุรี (งบ. 8646/2562 ลว. 22 สิงหาคม 2562)
20 ส.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) (งบ.8634/2562 ลว.19 สิงหาคม 2562)
1 ส.ค.62

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าจ้างทำของ หรือค่าเช่าทรัพย์สิน
Download แบบฟอร์ม
(งบ.7893/2562 ลว. 31 กรกฎาคม 2562)

1 ส.ค.62 การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (งบ.7856/2562 ลว. 31 กรกฎาคม 2562)
1 ส.ค.62 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม ) (งบ.7885/2562 ลว. 31 กรกฎาคม 2562)
23 ก.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน (งบ.7582/2562 ลว.22 กรกฎาคม 2562)
22 ก.ค.62 การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (งบ.7526/2562 ลว. 19 กรกฎาคม 2562)
22 ก.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยช่องทางใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (Company Code: 720753) (งบ.7536/2562 ลว. 19 กรกฎาคม 2562)
9 ก.ค.62 ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาสูงกว่า 1 ระดับ) ของของผู้เข้าร่วมสัมมนาติดตามผลการสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน
(งบ.7219/2562 ลว.8 กรกฏาคม 2562)
3 ก.ค.62 ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำฝากคลังหรือนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดส่งเอกสารของทุนหมุนเวียน (งบ.6917/2562 ลว.1 ก.ค.62)
18 มิ.ย.62 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี.พ.ศ. 2554-2561 (กงบ.388/2562 ลว. 18 มิถุนายน 2562)
18 มิ.ย.62 มาตรการเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (งบ.6347/2562 ลว. 17 มิถุนายน 2562)
14 มิ.ย.62 รายงานการรักษามาตรฐานระยะเงลาการให้บริหารด้านการเบิกจ่ายเงิน (งบ.6023/2562 ลว. 13 มิถุนายน 2562)
5 มิ.ย.62

----- >> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (งบ.5835/2562 ลว.4 มิถุนายน 2562) <<----
----- >> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ.2562 (งบ.5835/2562 ลว.4 มิถุนายน 2562)
<<-------

30 พ.ค.62 ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ติดตามผลของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.5661/2562 ลว.29 พฤษภาคม 2562)
27 พ.ค.62 รายงานครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท.01 สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 และ สท.งท.03-3 (งบ.5431 ลว.23 พฤษภาคม 2562)
22 พ.ค.62 การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราขการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (งบ.5359/2562 ลว. 22 พฤษภาคม 2562)
8 พ.ค.62 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.4871 ลว. 7 พฤษภาคม 2562)
26 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (งบ.4558/2562 ลว. 26 เมษายน 2562)
26 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (งบ.3116/2562 ลว.25 เมษายน 2562)
23 เม.ย.62 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติรการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบ.4064/2562 ลว.9 เมษายน 2562)
17 เม.ย.62 แจ้งการโอนเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2562 ไปตั้งจ่ายทางคลังจังหวัด
(งบ.4188/2562 ลว.17 เมษายน 2562)
17 เม.ย.62 โอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
(งบ.61/12674 ลว.17 เมษายน 2562)
10 เม.ย.62 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ ด่วนที่สุ (งบ.3664/2562 ลว.10 เมษายน 2562
4 เม.ย.62 การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (งบ.3864/2562 ลว.4 เมษายน 2562)
2 เม.ย.62 ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.3761/2562 ลว.2 เมษายน 2562)
2 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัต (KIOSK) (งบ.3660/2562 ลว.2 เมษายน 2562)
1 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (กงบ.231/2562 ลว.29 มีนาคม 2562)
1 เม.ย.62 หลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 (กงบ.230/2562 ลว.29 มีนาคม 2562
22 มี.ค.62 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561 (งบ.3287/2562 ลว.22 มีนาคม 2562)
22 มี.ค.62 แนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.3331/2562 ลว.22 มีนาคม 2562)
18 มี.ค.62 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.3113/2562 ลว.18 มีนาคม 2562)
--->แบบแจ้งรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย<---
15 มี.ค.62 ติดตามการสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับทุนหมุนเวียน (งบ.3081/2562 ลว.15 มีนาคม 2562) (ด่วนที่สุด)
14 มี.ค.62 การรายงานผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงิน รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวชี้วัดที่ 6.3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน
และการรับเงินขอทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(งบ.43/2562 ลว.12 มีนาคม 2562
12 มี.ค.62 แนาวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ให้หรมชลประทาน
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(งบ.2878/2562 ลว.8 มีนาคม 2562)
--รายละเอียดแนบ เพิ่มเติม--
12 มี.ค.62 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2561 (งบ.2851/2562 ลว.11 มีนาคม 2562)
->>ข้อมูลเงินกัน 28 ก.พ.62
6 มี.ค.62 ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการเงินของกรมชลประทาน
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกต
(งบ.2675/2562 ลว.6 มีนาคม 2562)
1 มี.ค.62 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายใบรับรองพนักงานราชการ online (งบ.2362/2562 ลว.28 กุมภาพันธ์ 2562)
28 ก.พ.62 ขอเชิญประชุมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการออกใบรับรองการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ Online (งบ. 2332/2562 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2562)
22 ก.พ.62 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (งบ.2151/2562 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2562)
21 ก.พ.62 ติดตามการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.1999/2562 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2562)
21 ก.พ.62 คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์( งบ.1967/2562 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2562)
20 ก.พ.62 รายงานงบการเงินสวัสดิการกอง สำนัก โครงการ กลุ่ม (กงบ.3/2562 ลว.2 มกราคม 2562)
14 ก.พ.62 ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 หน (ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562)
12 ก.พ.62 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน (งบ.1744/2562 ลว.11 กุมภาพันธ์)
5 ก.พ.62 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 (งบ.1419/2562 ลว.1 กุภาพันธ์ 2562)
5 ก.พ.62 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน
(งบ.1328/2562 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1225/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1224/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1276/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวนต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับเข้าปฏิบัติราชตามปกติ (งบ.1257/2562 ลว.30 มกราคม 2562)
29 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด (งบ.1157/2562 ลว. 29 มกราคม 2562)
21 ม.ค.62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึคกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( งบ.765/2562 ลว.21 มกราคม 2562)
15 ม.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.577/2562 ลว.15 มกราคม 2562)
14 ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.404/2562 ลว. 11 มกราคม 2562)
9 ม.ค.62 ขอให้สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการให้พนักงานราชกา (งบ.61/14325 ลว.8 มกราคม 2562)
8 ม.ค.62 แจ้งการโอนเงินหลักประกันสัญญา ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานนครพนม (งบ.61/14695 ลว. 8 มกราคม 2562)
4 ม.ค. 62 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผละข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562)
(ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)
3 ม.ค.62 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (งบ.11/2562 ลว.3 มกราคม 2562)
3 ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบ.44/2562 ลว.3 มกราคม 2562)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558