หนังสือเวียน
ประจำปี พ.ศ. 2562
14 ก.พ.62 ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 หน (ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2562)
12 ก.พ.62 การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน (งบ.1744/2562 ลว.11 กุมภาพันธ์)
5 ก.พ.62 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 (งบ.1419/2562 ลว.1 กุภาพันธ์ 2562)
5 ก.พ.62 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของกรมชลประทาน
(งบ.1328/2562 ลว.1 กุมภาพันธ์ 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1225/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1224/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบ.1276/2562 ลว.31 มกราคม 2562)
31 ม.ค.62 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวนต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับเข้าปฏิบัติราชตามปกติ (งบ.1257/2562 ลว.30 มกราคม 2562)
29 ม.ค.62 แจ้งข้อมูลขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด (งบ.1157/2562 ลว. 29 มกราคม 2562)
21 ม.ค.62 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึคกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( งบ.765/2562 ลว.21 มกราคม 2562)
15 ม.ค.62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบ.577/2562 ลว.15 มกราคม 2562)
14 ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบ.404/2562 ลว. 11 มกราคม 2562)
9 ม.ค.62 ขอให้สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการให้พนักงานราชกา (งบ.61/14325 ลว.8 มกราคม 2562)
8 ม.ค.62 แจ้งการโอนเงินหลักประกันสัญญา ไปตั้งจ่ายที่โครงการชลประทานนครพนม (งบ.61/14695 ลว. 8 มกราคม 2562)
4 ม.ค. 62 การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผละข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562)
(ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)
3 ม.ค.62 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (งบ.11/2562 ลว.3 มกราคม 2562)
3 ม.ค.62 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (งบ.44/2562 ลว.3 มกราคม 2562)
 
ได้รับการแก้ไข เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558