รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร
"การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัยด้วย CMS"
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร "ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้อง KM กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
จัดประชุมหลักเกณฑ์ในการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญช
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2559
จัดประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดรูปที่ดิน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559