รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่/เลขที่หนังสือ เรื่อง
24 ก.ย. 62 งบ.10280/2562 เรื่อง รายงานแจ้งเวลาทำงานของพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แบบฟอร์ม
14 พ.ย. 61 งบ.13021/2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม
12 มี.ค. 62 งบ.43/2562

การรายงานผลการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวชี้วัดที่ 6.3การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส แบบฟอร์ม

26 ต.ค. 61 งบ.12071/2561

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงิน (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม

18 ต.ค. 61 งบ.11501/2561

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครืองถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562