รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
 
กฏ/ระเบียบ
   
พระราชบัญญัติ  
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องการติดตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
สรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
   
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
เอกสารอ้างอิง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (การเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สรุปสาระสำคัญ
กฎกระทรวง กำหนดการลดหย่อนค่าชลประทาน สำหรับผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 5)
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 4)
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485
ระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ว่าด้วยการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ.2547
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
 
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
เอกสารอ้างอิง คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี กองทุนจัดรูปที่ดิน
กฎหมาย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (ฉบัยที่ 2) พ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดงาน และการประชุมระหว่าประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 11/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปฏบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 240/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 115/2559 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เรื่อง การยืมเงินของส่วนราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 1503/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 196/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมราชการ
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงการคลัง
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ ว 436/ กองทุนจัดรูปที่ดิน ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ ว 372 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง การจัดทำข้อมูลและการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non Budgetary Management System : NBMS)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2526
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.2/ ว 85 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว. 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ขอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414/ว 62 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 55 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 101 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0415/ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
หนังสือสำนักงบประมาณ
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/ว 92 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.3/ ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.3/ ว 338 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมารตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 221 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เรื่อง วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน ระบบ GFMIS Web Online
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.3/ ว 224 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6.4 พิเศษ 130 ลงวันที่ 24 มกราคม 2557 เรื่อง ขอหารือการเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0423.3/ว 174 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 29 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 431 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 373 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรื่อง คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลผ่าน GFMIS Web Online
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 297 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เรื่อง คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี GFMIS Web Online
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Web Online
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 310 ลงวันที่ 10 กันยายน 2552 เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีของทุนหมุนเวียนในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่องซ้อมความเข้าใจคำสั่งงานการเรียกดูรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีในระบบ GFMIS
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 392 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 64 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ พัสดุ และการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
สาระน่ารู้การเงินการคลัง KM RID 1 เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 
กรมบัญชีกลาง
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (กค 0427/ว.326 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการทำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (กค 0409.3/ว.503 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)
 
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1072/2559 เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการเป็นผู้ลงนามในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภพ.30)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1138/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 773/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนองงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 772/2558 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 269/2556 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสำหรับสินทรัพย์ถาวรของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 771/2530 เรื่อง การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 273/2548 เรื่อง การรับทำงานให้หน่วยงานอื่น
 
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินหรือ สินทรัพย์ ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน
แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณรายจ่าย ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน แบบฟอร์มต่าง
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับและนำส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับบูรณะทรัพย์สิน
แนวทางการปฏิบัติการจ่ายผลตอบแทนของบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทาน 6 เขื่อน ระหว่าง กรมชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
แนวทางการปฏิบัติถอนคืนหลักประกันสัญญา (เงินสด) ที่คงค้างนาน
แนวทางการปฏิบัติทางด้านการยืมเงินของส่วนราชการ
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบ GFMIS
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและเงินปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์เพื่อการซ่อมใหญ่ เป็นสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ GFMIS โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินทุนหมุนเวียน)
แนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)