รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
การบันทึกรายการบัญชีของงานการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย (0703)
  กระบวนงานบันทึกรายการขอเบิก-ขอจ่าย
  กระบวนงานบันทึกรายการรับและนำส่ง
  กระบวนงานบันทึกรายการโอนเงินฝากคลัง (โอนขายบิล) ให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (8029)
การบันทึกรายการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (8029)
  กระบวนงานบันทึกรายการขอเบิก-ขอจ่าย
  กระบวนงานบันทึกรายการรับและนำส่ง
  กระบวนงานบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
  กระบวนงานบันทึกรายการโอนเงินฝากคลัง (โอนขายบิล) ให้งานการเงินและบัญชี ้ของหน่วยเบิกจ่าย (0703)