รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ความรู้เกี่ยวกับงานเงินทุนหมุนเวียนเพือการชลประทาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การจัดส่งรายงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การใช้งานระบบ ONLINE-RID-FAD
วิธีการบันทึกข้อมูลระบบ BIS
ขั้นตอนการติดตั้งและเรียกใช้งาน ส่วนขยาย (Extensions) “IE Tab” บน Browser Google Chrome