รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
ที่ งบ.1930/2563 ลว.20 ก.พ.63

การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานDownload

ลว.12 ก.พ.63

ใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment (เฉพาะกรณีนำส่งเงินให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานส่วนกลาง 8029) Download แบบฟอร์ม

ที่ งบ.12242/2562 ลว.30 ต.ค. 62

ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่าย (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

ที่ งบ.12117/2562 ลว.25 ต.ค.62

ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำส่งสรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินกอทุนจัดรูปที่ดิน และสรุปรายงานการรับรายได้ของสำนักงานจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563Download แบบฟอร์ม

ที่ งบ.10280/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย. 62

รายงานแจ้งเวลาทำงานของพนักงานเงินทุน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน แบบฟอร์ม

ที่ งบ.13021/2561 ลงวันที่ 14 พ.ย. 61

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม

นางชลอารีย์  วาสินานนท์
รายได้ค่าชลประทาน อ่านทั้งหมด
ูกหนี้ค่าชลประทาน แบบฟอร์มต่างๆ
เป็นหน่วยเบิกจ่าย 44 สาขา
ไม่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 57 สาขา
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โทรศัพท์สายตรง 0 2241 0254
โทรสาร 0 2669 0968
โทรศัพท์สายใน 2337,2434,2503
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
e-mail : acc.rfi@hotmail.com
ความรู้เกี่ยวกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ กลุ่ม Line ID : http://line.me/ti/g/9DHSKS2wwA งานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์เงินทุนหมุนเวียน
อ่านทั้งหมด
วิธีการเรียกรายงานแยกประเภท กลุ่ม Line http://line.me/ti/g/iWzEKoGJLD งานเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ระเบียบสวัสดิการกองการเงินและบัญชี
การถอนคืนเงินประกันซอง
หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

 

แผนที่ตั้ง
กรมชลประทาน สำนักงานใหญ่
Friday, March 13, 2020 11:33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร
"การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัยด้วย CMS"
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร "ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้อง KM กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
จัดประชุมหลักเกณฑ์ในการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
     
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2559
     
จัดประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดรูปที่ดิน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
     
    อ่านทั้งหมด