รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการ / ส่วนเงินนอกงบประมาณ  
ที่ งบ.43/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 62

การรายงานผลการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวชี้วัดที่ 6.3การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงิน ของเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส แบบฟอร์ม

ที่ งบ.12071/2561 ลงวันที่ 26 ต.ค.61

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและนำสรุปรายงานการรับ - จ่ายเงิน (แบบ สจ.01) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์ม

ที่ งบ.11501/2561 ลงวันที่ 18 ต.ค.61

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครืองถ่ายเอกสารของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ งบ.8609/2561 ลงวันที่ 29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ งบ.8610/2561 ลงวันที่ 29 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ งบ6952/2561 ลงวันที่ 20 ก.ค.61 ขอคืนหลักประกันสัญญา
รายได้ค่าชลประทาน ที่ งบ.7174/2561 ลงวันที่ 17 ก.ค.61 ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทานเรื่อง ขั้นตอนทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นางชลอารีย์  วาสินานนท์
ูกหนี้ค่าชลประทาน อ่านทั้งหมด
แบบฟอร์มต่างๆ
เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เป็นหน่วยเบิกจ่าย 41 สาขา
ไม่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 56 สาขา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
โทรศัพท์สายตรง 0 2241 0254
โทรสาร 0 2669 0968
โทรศัพท์สายใน 2237,2434,2503
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
e-mail : acc.rfi@hotmail.com
ความรู้เกี่ยวกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ กลุ่ม Line ID : http://line.me/ti/g/9DHSKS2wwA งานบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์เงินทุนหมุนเวียน
อ่านทั้งหมด
วิธีการเรียกรายงานแยกประเภท กลุ่ม Line http://line.me/ti/g/iWzEKoGJLD งานเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ระเบียบสวัสดิการกองการเงินและบัญชี
การถอนคืนเงินประกันซอง
หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

 

แผนที่ตั้ง
กรมชลประทาน สำนักงานใหญ่
Tuesday, June 18, 2019 10:18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การรายงานผลการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร
"การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัยด้วย CMS"
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานหลักสูตร "ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องส่วนเงินนอกงบประมาณ กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
การถ่ายถอดองค์ความรู้หลังจากการฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้อง KM กองการเงินและบัญชี
คลิกดาวน์โหลดข้อมูล
 
จัดประชุมหลักเกณฑ์ในการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเงินและบัญชี
     
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2559
     
จัดประชุมเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของกองทุนจัดรูปที่ดิน วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
     
    อ่านทั้งหมด