ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ลูกหนี้ค่าชลประทาน
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ประจำเดือน มกราคม 2558
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
ประจำเดือน มีนาคม 2558
ประจำเดือน เมษายน 2558
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประจำเดือน กันยายน 2558