ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ลูกหนี้ค่าชลประทาน
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ประจำเดือน มกราคม 2559
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประจำเดือน มีนาคม 2559
ประจำเดือน เมษายน 2559
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประจำเดือน กันยายน 2559