ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ลูกหนี้ค่าชลประทาน
 
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ประจำเดือน มกราคม 2560
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ประจำเดือน กรกฏาคม 2560
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประจำเดือน กันยายน 2560