ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ลูกหนี้ค่าชลประทาน
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ประจำเดือน มกราคม 2560
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560