ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ลูกหนี้ค่าชลประทาน
 
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประจำเดือน มกราคม 2561
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561