ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ูกหนี้ค่าชลประทาน
 
 
 
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ระจำเดือน ธันวาคม 2561
ระจำเดือน มกราคม 2562
ระจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ระจำเดือน มีนาคม 2562
ระจำเดือน เมษายน 2562
ระจำเดือน พฤษภาคม 2562
ระจำเดือน มิถุนายน 2562
ระจำเดือน กรกฎาคม 2562
ระจำเดือน สิงหาคม 2562