ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  แจ้งการโอนเงิน (โอนขายบิล)
  เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
 
 
แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 ตุลาคม 2560 22 รายการ

แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 ตุลาคม 2560 9 รายการ

แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2560 43 รายการ

แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2560 1 รายการ

แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการโอนเงินวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 7 ธันวาคม 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สจจ.28
แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สจจ.24
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 ธันวาคม 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 ธันวาคม 2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 มกราคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 มกราคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 มกราคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สจจ.20
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561เลื่อนค่าตอบแทน
แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 มีนาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 6 มีนาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 9 มีนาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 มีนาคม 2561 คป.สกลนคร (เงินบริจาค)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 มีนาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 มีนาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 เมษายน 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 เมษายน 2561 (ค่างานก่อสร้าง)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 เมษายน 2561 (ค่าประชุม)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (งานสำรวจฯ)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (งานปรับปรุงฯ และงานก่อสร้างฯ)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (งานออกแบบฯ)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2561 (งานปรับปรุงฯ งานสำรวจฯ)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (งานซ่อมแซมผิวจราจรฯ)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 สิงหาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 สิงหาคม 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 6 กันยายน 2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 กันยายน 2561