คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง สถานะ
ข 240/2561

16 กุมภาพันธ์ 2561

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี บังคับใช้
ข 196/2561

8 กุมภาพันธ์ 2561

มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด บังคับใช้
ข 180/2561

7 กุมภาพันธ์ 2561

มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้กรมชลประทาน บังคับใช้
ข 854/2558

5 สิงหาคม 2558

มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 196/2561
ลว. 8 ก.พ. 61
ข 774/2558

14 กรกฎาคม 2558

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 240/2561
ลว. 16 ก.พ. 61
ข 1559/2557

24 ธันวาคม 2557

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี บังคับใช้
ข 1503/2557

16 ธันวาคม 2557

มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย

บังคับใช้
50/2556

1 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ค่าขายแบบ เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ บังคับใช้
124/2556

30 เมษายน 2556

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ การนำเงินส่งคลัง และการรายงานเงินรายได้แผ่นดิน บังคับใช้
ข 587/2555

5 มิถุนายน 2555

มอบอำนาจในการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 1503/2557
ลว. 16 ธ.ค. 57
ข 586/2555

5 มิถุนายน 2555

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 774/2558
ลว. 14 ก.ค. 58
ข 1094/2554

21 ธันวาคม 2554

มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 854/2558
ลว. 5 ส.ค. 58
ข 880/2554

5 ตุลาคม 2554

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินและบัญชีแทนอธิบดี

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 774/2558
ลว. 14 ก.ค. 58
ข 185/2553 22  กุมภาพันธ์ 2555 มอบอำนาจในการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 587/2555
ลว. 5 มิ.ย. 55

ข 658/2553 28 กันยายน 2553 มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงกำหนด

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 1094/2554
ลว. 21 ธ.ค. 54

ข 55/2553

13 มกราคม 2553

มอบอำนาจในการรับรองความถูกต้องในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี บังคับใช้
ข 12/2553 6 มกราคม 2553

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดีเพื่อยกเลิกคำสั่งกรมชลประทานที่ ข 178/2551 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เฉพาะการอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ 4 และข้อ 9

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 880/2554
ลว. 5 ต.ค. 54

30/2552 2 มีนาคม 2552

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้  การนำเงินส่งคลัง และ
การรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
เพื่อยกเลิกคำสั่งกรมที่ 192 /2549  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 124/2556
ลว. 30 เม.ย. 56

ข 1258/2551 10 พฤศจิกายน  2551 มอบอำนาจในการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ ข 185/2553
ลว. 22 ก.พ. 53

242/2551

1 กันยายน 2551

กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ค่าขายแบบ เงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ในส่วนกลาง ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 124/2556
ลว. 30 เม.ย. 56
172/2551

4 กรกฎาคม 2551

กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน ค่าขายแบบ เงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 124/2556
ลว. 30 เม.ย. 56
ข 298/2551

21 มีนาคม 2551

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี บังคับใช้
ข 178/2551 14 กุมภาพันธ์ 2551

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 880/2554
ลว. 5 ต.ค. 54

ข 382/2550 16  พฤษภาคม 2550

มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

บังคับใช้
ข 921/2548

28 ตุลาคม 2548

การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 265/2558
ลว. 24 ธ.ค. 58
273/2548

29 กันยายน 2548

การรับทำงานให้หน่วยงานอื่น บังคับใช้
595/2546 9 ธันวาคม 2546 กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการนำส่งเงิน ค่าขายแบบ เงินมัดจำซอง เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ

ยกเลิกโดย
คำสั่งกรมที่ 172/2551
ลว. 4 ก.ค. 51
ข 753/2546 25  มิถุนายน  2546 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี บังคับใช้
501/2545

19 พฤศจิกายน 2545

การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน

บังคับใช้
ยกเลิกหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการโอนสิทธิเรียก
ร้องในเงินต่าจ้างหรือค่า
ทร้พย์สิน แนบท้าย
คำส่ังกรมที่ 345/2544
ลว. 23 ก.ค. 44

345/2544

23 กรกฎาคม 2544

การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้างหรือค่าซื้อทรัพย์สิน บังคับใช้