หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

แจ้งการจ่ายเงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ 2550

รายละเอียดให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ 2550

คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ 2550

รายละเอียดให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหาร ร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ 2550

คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินรางวัลส่วนของเงินเพิ่มพิเศษผู้บริหารร้อยละ 50 ประจำปีงบประมาณ 2550

หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ร้อยละ 50 เพื่อสมทบเป็นเงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

คำสั่งกรมชลประทานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้รับเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2550