Google ในเว็บ

หน้าแรก
เกี่ยวกับกอง

คำรับรอง
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติงานกอง
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อัตรากำลัง

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
เว็บบอร์ด
เบอร์โทรศัพท์
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเรา
หน่วยงานสังกัดกองการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนควบคุมงบประมาณ
ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย
ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
ส่วนการเงิน
ส่วนเงินนอกงบประมาณ
ส่วนบัญชี
ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

คลังความรู้กองการเงินและบัญชี
ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน
คู่มือ

กฎหมายและระเบียบ

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ข้อบังคับ
คำสั่ง
ประกาศ
คำสั่งการมอบอำนาจ

รหัสงบประมาณ

ศูนย์ต้นทุนในระบบ GFMIS
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก

Hot Menu

ระบบ Slip Online
ระบบ BIS
ควบคุมภายใน
ระบบ GFMIS
ต้นทุนผลผลิต
โครงการฝึกอบรม/สัมนาประจำปี
รักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ

สิทธิประโยชน์

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ.
การยืมเงินราชการ
กองทุนประกันสังคม

บำเหน็จบำนาญ

ระบบบริการข้อมูลบำเหน็จบำนาญ
การบริการข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี
(ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จรายเดือน)

รายงาน

รายงานทางบัญชี
รายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
การโอนเงินขายบิล

การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

สถิติ
รูปภาพกิจกรรม