การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS
การคืนหนังสือค้ำประกันซอง
การคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
 

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน ตารางสรุปผลคะแนน

 

 

 
 

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำเดือน

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพัน
จากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ตารางสรุปผลคะแนน

มีนาคม 2562

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

กุมภาพันธ์ 2562

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

มกราคม 2562

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

ธันวาคม 2561

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

ตุลาคม -พฤศจิกายน 2561

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน
   
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556)