การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS
การคืนหนังสือค้ำประกันซอง
การคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
 

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน ตารางสรุปผลคะแนน

 

 

 
 

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือน

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพัน
จากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ตารางสรุปผลคะแนน

กันยายน 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

สิงหาคม 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

กรกฎาคม 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

มิถุนายน 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

พฤษภาคม 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

เมษายน 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

มีนาคม 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

กุมภาพันธ์ 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

มกราคม 2563

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

ธันวาคม 2562

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

ตุลาคม -พฤศจิกายน 2562

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน
   
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556)