การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS
การคืนหนังสือค้ำประกันซอง
การคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
 

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน ตารางสรุปผลคะแนน

 

 

 
 

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

<

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพัน
จากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ตารางสรุปผลคะแนน

กันยายน 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

สิงหาคม 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล ตารางสรุปผลคะแนน

กรกฎาคม 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

มิถุนายน 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

พฤษภาคม 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

เมษายน 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

มีนาคม 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

กุมภาพันธ์ 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

มกราคม 2560

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

ธันวาคม 2559

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

พฤศจิกายน 2559

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ทะเบียนการจัดเก็บข้อมูล

ตารางสรุปผลคะแนน

ตุลาคม 2559

ไม่มีผู้รับบริการ

ไม่มีผู้รับบริการ

ไม่มีผู้รับบริการ

 
 
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556)