การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS
การคืนหนังสือค้ำประกันซอง
การคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
 

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประจำเดือน ตารางสรุปผลคะแนน

 

 

 
 

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน

การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่าง ๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง

การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพัน
จากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS

ตารางสรุปผลคะแนน

ตุลาคม 2560

ไม่มีผู้รับบริการ

ไม่มีผู้รับบริการ

ไม่มีผู้รับบริการ

 
 
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556)