การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษที่เบิกเฉพาะในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ จากงบดำเนินงานในระบบ GFMIS เฉพาะที่เบิกในส่วนกลาง
การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่นในระบบ GFMIS
การคืนหนังสือค้ำประกันซองและสัญญา