พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

   
 
คำสั่งชลประทาน ที่ พ 2 / 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1 ต.ค. 2557
แนบท้ายคำสั่งชลประทาน ที่ พ 2 / 2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1 ต.ค. 2557
คำสั่งชลประทาน ที่ พ 3 / 2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพิ่มเติม 1 ต.ค. 2557
แนบท้ายคำสั่งชลประทาน ที่ พ 3 / 2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพิ่มเติม 1 ต.ค. 2557
อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
   
 
แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน (ชป.137)
คำอธิบายแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน (ชป.137)
แบบหมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป (ชป.137/1)
คำอธิบายแบบหมอบหมายงานของพนักงานราชการทั่วไป (ชป.137/1)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ชป.137/2)
คำอธิบายแบบประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (ชป.137/2)