อักษรย่อ
ต่ำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อส่วน / ฝ่าย

หมายเลขโทรศัพท์

FAX

บ้านพัก

มือถือ

ภายใน

สายตรง

ผอ.งบ.

น.ส.ทิพาภรณ์  วชิราภากร

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

2230

02-241-3355

02-241-4507

02-539-0373

08-4700-0483

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝบท.งบ.

นางชัชวรรณ  สมบุญ (รก.)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2336

02-241-5060

02-241-5060

-

08-6883-0141

ธก.งบ.

นางเรวดี สวนมะม่วง

งานธุรการ

2336

02-241-5060

02-241-5060

-

08-9229-2954

กส.งบ.

นางชัชวรรณ  สมบุญ

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

2336

02-241-5060

02-241-5060

02-282-0500

08-6883-0141

งบ.งบ.

 

งานการเงินและบัญชี

2358

02-241-7559

02-241-7559

-

-

พด.งบ.

น.ส.ปวีณา  ควรชัยตระกูล

งานพัสดุ

2358

02-241-7559

02-241-7559

02-321-5405

08-3122-0416

ส่วนควบคุมงบประมาณ

ผคง.งบ.

น.ส.วรรณา  ศศิโรจน์

ส่วนควบคุมงบประมาณ

2482

02-241-0063

02-669-5018

02-5847141

08-9886-3766

งป.1 งบ.

ฝ่ายงบประมาณที่ 1

2248

02-243-6941

02-243-6941

-

-

งป.2 งบ.

นางอาทิตยา  ศรีทองแท้

ฝ่ายงบประมาณที่ 2

2418

02-669-5018

02-669-5018

-

08-6644-8812

งป.3 งบ.

น.ส.อัมพร  จำปาเรื่อง

ฝ่ายงบประมาณที่ 3

2626

02-669-5018

02-669-5019

-

08-6784-0616

งป.4 งบ.

นางศิริรัตน์  เริ่มยินดี

ฝ่ายงบประมาณที่ 4

2281

02-241-4429

02-241-4429

02-962-6507

08-9145-3232

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

ผตจ.งบ.

น.ส.วิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์์

ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย

2272

02-241-0801

02-241-5066

-

08-9174-5789

ตส.1 งบ.

นางนภกร หอมเกษร

ฝ่ายตรวจสอบที่ 1

2239

02-241-5066

02-241-5066

-

-

ตส.2 งบ.

น.ส.วิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์

ฝ่ายตรวจสอบที่ 2

2478

02-243-6943

02-241-5066

-

08-9174-5789

ตส.3 งบ.

ฝ่ายตรวจสอบที่ 3

2239

02-243-6943

02-241-5066

-

-

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

ผงจ.งบ.

น.ส.ปัญจพร  จึงดำรงค์สมสุข

ส่วนควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

2365

02-241-5134

02-669-0980

02-538-7499

08-9680-5879

งด.งบ.

นางจิตรตรา จันทร์เด่นแสง

ฝ่ายเงินเดือน

2339

02-241-5134

02-669-0980

02-447-4384

08-9924-5609

คจ.งบ.

ฝ่ายค่าจ้าง

2339

02-241-5134

02-669-0980

-

-

พร.งบ.

น.ส.ธิราวัลย์  มูลมิ่ง

ฝ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและสวัสดิการ

2409

02-241-5134

02-669-0980

02-587-1339

08-1814-7555

บน.งบ

นายสุนทร   เพ็งภาค

ฝ่ายบำเหน็จบำนาญ

2339

02-241-5135

02-669-0980

-

08-9222-3877

ส่วนการเงิน

ผกง.งบ

นางธนินี  อดุลกิตติพร

ส่วนการเงิน

2451

02-241-0258

02-669-3561

02-438-7921

08-6757-9941

บง.1งบ.

นางบุศรินทร์  โตโพธิ์ไทย

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 1

2250

02-241-0954

02-669-3561

-

08-1644-5558

บง.2งบ.

นางมัทนา  ทัมพากร

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินที่ 2

2225

02-243-6911

02-669-3561

-

08-1918-0920

รจ.งบ.

นางกมลทิพย์  เลิศลักขณาวงศ์

ฝ่ายรับ-จ่ายเงิน

2422

02-241-0252

02-669-3561

02-277-9168

08-1611-5276

ทร.งบ.

น.ส.ศิริวรรณ ศรีประศาสตร์

ฝ่ายเงินทดรองราชการ

2930

02-667-0930

02-669-3561

-

08-6881-6566

ส่วนเงินนอกงบประมาณ
ผนง.งบ.

นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง 

ส่วนเงินนอกงบประมาณ

2283

02-241-0254

02-667-0953

02-945-5965

08-4874-6091

จท.งบ.

นางยุวดี  ใจซื่อตรง

ฝ่ายเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

2434

02-241-0254

02-667-0953

-

08-5161-8749

จก.งบ.

นางกนกวรรณ ธรรมไทย

ฝ่ายเบิกจ่ายงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น

2337

02-241-0254

02-667-0953

-

08-1199-1259

บท.งบ.

นางสาวศิริลักษณ์ สมสกุล 

ฝ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

2434

02-243-6943

02-667-0953

02-447-3323

08-1308-7003

บก.งบ.

นางชลอารีย์  วาสินานนท์

ฝ่ายบัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดินและเงินนอกงบประมาณอื่น

2337

02-241-0254

02-667-0953

-

08-1649-3870

ส่วนบัญชี

ผบช.งบ.

น.ส.นันดา ศิรินุวัฒน์

ส่วนบัญชี

2353

02-243-6943

02-243-7876

02-585-8197

08-9912-7253

บช.1งบ.

 

ฝ่ายบัญขีเงินงบประมาณที่ 1

2316

02-241-0064

02-241-3024

 

 

บช.2งบ

น.ส.เสาวนีย์  ยงสมบูรณ์

ฝ่ายบัญขีเงินงบประมาณที่ 2

2447

02-241-7556

02-241-3024

-

08-9027-9369

ทจ.งบ.

นางลำภู   ปานป้อมเพ็ชร

ฝ่ายทะเบียนและจัดเก็บเอกสาร

2448

02-243-6943

02-241-3024

-

08-6893-2799

วบ.1งบ.

 

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 1

2438

02-243-6943

02-241-3024

 

 

วบ.2งบ.

นางสมศรี  ธรรมอาชีพ

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผลบัญชีที่ 2

2316

02-241-0064

02-241-3024

02-803-9119

08-6970-5983

ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

ผพค.งบ.

น.ส. ศิริวรรณ ศรีประศาสตร์ (รก.)

ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง

2503

02-669-0968

02-243-1416

-

08-6881-6566

นางสุดสงวน   ศรีอนันต์

ฝ่ายพัฒนาระบบการเงินและบัญชี

2419

02-243-1416

02-243-6954

-

08-6622-5908

นางจิริยาภรณ์  เอี่ยมประชา

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

2303

02-243-6954

02-243-6954

-

08-9782-4547