ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  แจ้งการโอนเงิน (โอนขายบิล)
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 
 
 
เดือน ตุลาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 ตุลาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 ตุลาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เดือน พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 (เพิ่มเติม)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 (เพิ่มเติม)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เดือน ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 3 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 11 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 14 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 21 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 ธันวาคม 2558
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (เพิ่มเติม)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เดือน มกราคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 มกราคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 มกราคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 มกราคม 2559
เดือน กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
เดือน พฤษภาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เดือน มิถุนายน 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เดือน กรกฎาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เดือน สิงหาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 4 สิงหาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 5 สิงหาคม 2559
แจ้งการโอนเงินวันที่ 22 สิงหาคม 2559