สวัสดิการที่พักอาศัย  กรมชลประทาน
รายได้ - ค่าใช้จ่ายสวัสดิการที่พักอาศัย กรมชลประทาน
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
     
  ๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
     
     
     
     
     
     
     
กองการเงินและบัญชี ตึกอำนวยการ 811 กรมชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 0 2241 5060  ภายใน 2336