รายงานผลการดำเนินงานบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 62
ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 63
ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 63
ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย. 63