http://kromchol.rid.go.th/ffd/

วิสัยทัศน์.....เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศ : We are excellent in project planning, expert in economics and environment, and specialized in foreign affairs


ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ

คลิกเพื่อเข้าเว็บบอร์ดค่ะ

การศึกษาความเหมาะสม การดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขต โครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงชลประทานขนาดเล็ก

โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำเค็ม จังหวัดสมุทรสาคร - สมุทรสงคราม

โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการชลประทานราษภร์ เชียงใหม่-ลำพูน

Update
Thursday 29-Mar-2012 3:31 PM
Free Web Counters
Free Hit Counters


Google OPM
;


วันที่ 12 เมษายน 2555
สำนักบริหารโครงการ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ บริเวณสำนักบริหารโครงการ กรมขลประทาน


วันที่ 27-30 มีนาคม 2555
การประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ (ค.๒/๒) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม
ไฟล์รายละเอียดแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาในระยะยาว

วันที่ 29 มีนาคม 2555
ไฟล์นำเสนอรายงานผลการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่รับน้ำ

รายงานสรุปผลการเตรียมพื้นที่รับน้ำนอง
ตารางการแบ่งขอบเขตการปกครองและรายละเอียดเกี่ยวกับ Block
รายละเอียด Block ตอนล่างฝั่งตะวันออก
รายละเอียด Block ตอนบน
รายละเอียด Block ตอนล่างฝั่งตะวันตก
ข้อมูล GIS

วันที่ 13-15 มีนาคม 2555
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และนายพิชัย รัตนานคร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (วางแผน) เป็นผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุม World Water Forum ครั้งที่ 6 ณ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 13-14 มีนาคม 2555
กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักบริหารโครงการ ร่วมกับบริษัทครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาโครงการ และความก้าวหน้าของผลการศึกษาโครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียดวันที่ 4-5 มีนาคม 2555

กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักบริหารโครงการ
ได้ัจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล อ่านรายละเอียด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ได้จัดโครงการอภิปรายเรื่อง "ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของข้าราชการกรมชลประทานสู่ประชาคมอา เซียน" ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกรมชลประทานสามารถปรับตัว และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้่าร่วมการเสวนา ดังนี้ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กพ., นางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ ผอ. สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผอ. สำนักบริืหารโครงการ กรมชลประทาน และนางสาวลดา ภู่ิมาศ นักการฑูตชำนาญการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายอดิศักดิ์ ศรีสม เป็นผู้ดำเนินรายการวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ๒ นำคณะเจ้าหน้าที่จาก UNESCO – IUCN ลงสำรวจพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประเมินและสรุปภาพรวมสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รวมทั้งประเด็นหลักที่เกิดจากโครงการขยายทางหลวงหมาย ๓๐๔, โครงการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง และการบุกรุกพื้นที่และการทำปศุสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล ( OUV) ของแหล่งมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อ่านเพิ่มเติม..

สบก.เร่งจัดทำแผนงานกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง ระยะเร่งด่วน
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง ของกรมชลประทาน เมี่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารโครงการ โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการจัดหาพื้นที่น้ำนองในระยะเร่งด่วน สำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คณะทำงานฯ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศักยภาพจากโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มเจ้า พระยาตอนบนและตอนล่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานแผนงานพื้นที่รับน้ำนอง ระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
บริษัท อ็อกฟอร์ด บิสสิเนส กรุ๊ป โดย Ms. Anne Schlagel ผู้อำนวยการสาขาประเทศไทย และ Mr. Alex Gordy ผู้จัดการกองบรรณาธิการ เข้าเยี่ยมคำนับ อธช. เพื่อขอรับทราบประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย และในส่วนของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม อธช.

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2555
กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักบริหารโครงการ ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสำรวจรอยเลื่อนมีพลังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2555
กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ  สำันักบริหารโครงการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดูแลกำกับที่ปรึกษาทางวิชาการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555
กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักบริหารโครงการ ดูงานภาคสนามโครงการศึกษาทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา เนื่องจากมีการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
นายธีระ วงษ์สมุทร รมว.กษ. ได้เชิญกรม (รธบ. ผส.อน. ผส.บก. ผส.คญ. ผอ.ผง.) ดร.เจษฎา แก้วกัลยา และ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงส์ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การพิจารณากรอบแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนงานเร่งด่วน เชิญดูรายละเอียดตามไฟล์นำเสนอของ ดร.สุจริต.

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 7 อัตรา (ขยายระยะเวลา)


ปฏิทินเหตุการณ์น้ำท่วม2554
update 2 มีนาคม 2555

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตร "MASTA 2012 Master Program on Global Navigation Satellite Systems (GNSS)" ดูรายละเอียด

ข้อมูลการประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อใช้ประกอบ การให้คะแนนงานจ้างศึกษาปี 2555

คำรับรองการปฎิบัติราชการสำนักบริหารโครงการ ปี 2555


รายงานการประชุม หรือ ติดตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป


รายงานประจำปี 2553 และ 2554
สำนักบริหารโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานสรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาการชลประทาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ประจำปี 2

 

วันที่ 16 มีนาคม 2555
นาย วลาดีมีร์ ฮัลกัซ เอกอัครราชทูตวิสามัญ สาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธช. โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส.บก. ร่วมให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือกับ สาธารณรัฐสโลวักต่อไป

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
นายประสิทธิ์ สีโท วิศวกรใหญ่ฯ ด้านออกแบบ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และทำหน้าที่อธิบดีเกียรติยศในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงสหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
H.E.Mr.Rolf Peter Gottfried Schulze เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ต่อ นายธีระ วงศ์สมุทร
รมว.กษ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
กรมชลประทานให้การต้อนรับ คณะกลุ่มศึกษา เรื่องระบบการจัดการน้ำและการกำจัดน้ำเสียในต่างประเทศของ Kankeiren จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๕ ท่าน เข้าพบเพื่อรับฟังและหารือข้อมูลภาพรวม ด้านการจัดการน้ำของกรมชลประทาน ในการนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส.บก. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ นายฉัตรชัย บุญลือ ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ นางรัตนา รัตนจารุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน้ำ แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นางพัชรวีร์ สุวรรณิก วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
การประชุม Kickoff Meeting โครงการศึกษาแผนแม่บทการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และการศึกษาความเหมาะสมโครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมกรม ชั้น ๓ โดยมี นายประสิทธิ์ สีโท วิศวกรใหญ่ฯ ด้านสำรวจและหรือออกแบบ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก JICA ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ สศช.และ สพร. วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอแผนงานโครงการที่จะดำเนินการจากคณะศึกษาของ JICA

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครการ นำคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายโกศล เทียนทองนุกูล ผส.รธ. และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมหารือการดำเนินการโครงการทบทวน และจัดทำแผนการจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

THAICID NEWS

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ รองเลขาธิการ ICID เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำคำแปลเอกสารวิชาการ " ICID Multilingual Technical Dictionary on Irrigation and Drainage" ครั้งที่ 1 / 2555 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการกรมชลประทาน (สามเสน)the 2 nd Asia-Pacific Water Summit ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555
RID&THAICID จะจัด Technical Session ในหัวข้อ Integrated Water Resources Management towards Food Security and Sustainability

INWEPF จะจัด Technical Session & Workshop ในหัวข้อ Best Practice Related to Water-Ecosystem-Paddy Fields

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการนำเสนอ นำเสนอในการประชุม 3 rd Thailand INWEPF Symposium หัวข้อ “Sustainable water management for paddy fields under climate change and uncertainty”


ชมวิดีทัศน์คลิกที่นี่

KM สบก.

วันที่ 8 มีนาคม 2555
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ของสำนักบริหารโครงการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรื่องเขื่อนลำพระเพลิง ณ ห้องประชุม สบก. 2 โดย Mr. Richard Meehan ผู้เชี่ยวชาญด้านดินชาวอเมริกา เป็นวิทยากร ซึ่งเคยร่วมทำงานในการก่อสร้างเขื่อนลำพระเพลิง เล่าประสบการณ์ ข้อสังเกตสัญญาณต่างๆ การตรวจสอบรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยของเขื่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ 1 / 2 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            **

 

Copyright ©2006 Royal Irrigation Department. All Rights Reserved. Reproduction of the information contained in the web site
without permission is prohibited
สำนักบริหารโครงการ
กรมขลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 02-241-5156 โทรสาร 02-241-3356

ดูแลและพัฒนาระบบโดย : คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักบริหารโครงการ
โทร 02-241-2687 โทรสาร 02-243-6964 สายใน 2289
Email : janjirab@yahoo.com