เอกสารประกอบการบรรยายการบริหารสัญญา    
    ที่ นร (กวพ) 1305/ว 8608  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2544  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
   ที่ นร (กวพ) 1002/ว 42  ลงวันที่  15  กันยายน  2532  เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา      
   ที่ นร (กวพ) 1002/ว 23  ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2532  เรื่อง การแจ้งการปรับ  กรณีผิดสัญญา
   ที่ สร 1001/ว.13  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2525  เรื่อง การให้ผู้รับจ้างทำงานล่วงหน้าก่อนทำสัญญาหรือข้อตกลง
   ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 401  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2548  เรื่อง หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง / ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
   ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1204/7733  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2539  เรื่อง ข้อหารือการขอคืนเงินประกันผลงาน
   ที่ นร (กวพ) 1204/1665  ลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  2537  เรื่อง ข้อหารือการคิดระยะเวลาการปรับ
   ที่ นร (กวพ) 1204/6965  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2537  เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับกรณี ตรวจรับมอบงานล่าช้า
   ด่วนมาก ที่ นร (กวพ) 1204/968  ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  เรื่อง ข้อหารืองานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
   ที่ กค 0502/ว 172  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2535  เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
   ที่ กค 0502/4465  ลงวันที่ 1  ตุลาคม  2536  เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
   ที่ ตผ 0022/ ว 10  ลงวันที่ 4  มกราคม  2545  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยรับตรวจกรณี ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ
   ที่ กค (กวพ) 0408.4/33343 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2550 เรื่องข้อหารือการขาดหลักประกันสัญญาในกรณีถูกอายัดทรัพย์ เนื่องจากผู้รับจ้างค้างชำระค่าภาษีอากร