การบริหารสินทรัพย์
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

แนวทางการควบคุมพัสดุ
           การควบคุมบัญชีพัสดุ
          การจัดทะเบียนคุมสินทรัพย์และการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
          หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและขั้นตอนในการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
          การรายงานสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
        แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
         การกำหนดรหัสครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
         แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ


 
หนังสือเวียนและคำสั่งกรมชลประทาน

หน่วยงานภายนอก
         หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1305/ว 9226 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2542 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 338 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 165 ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 เรื่อง การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนคุมพัสดุของทางราชการ

หน่วยงานภายใน
        บันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 399/2554 ลว. 11 เม.ย.54 (28 พ.ค.55)
        บันทึกกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ 371/2554 ลว. 1 เม.ย.54
         คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 393/2546 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2546 เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวร
        คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 568/2546 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง การบริหารงานด้านพัสดุของกรมชลประทาน
        บันทึกกลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ ที่ ผอ.กพ.6572/2546 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2546 เรื่อง การจัดทำทะเบียนทรัพยสิน
        บันทึกกลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ ที่ กกพ.785/2548 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อสร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
ข้อหารือ
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/19092 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เรื่อง ข้อหารือหลักเกณฑ์ในการกำหนดสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ
หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0305/4576 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 เรื่อง ขอหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 1408.4/20281 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรื่อง ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ