แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544    

 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2553

ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

ตัวอย่างรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง                                     (แบบติดตาม ค.3 ในงวดแรก และ แบบติดตาม ปย.3 ในงวดต่อไป, แบบ ปม. และแบบ ปย.3 งวดแรก)

ตัวอย่างรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง                                 (แบบติดตาม ปย.3 ในงวดที่สอง)

 

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2552
ตัวอย่างรูปแบบรายงาน

แบบติดตาม ปย.3

 

 

คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถ.สามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2410-440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2410-440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com