ระเบียบ/แนวปฏิบัติกรมบัญชีกลาง
 
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (นร 0504/ว 107 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549)
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (นร 0506/ว 151 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550)
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (กค 0408.3/ว 59
      ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2549)
      แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (กค (กวพอ) 0408.3/ว 302 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549)
  การซักซ้อมความเข้าใจ และการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
      ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
(กค (กวพอ) 0408.4/ว 365 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550)
  การผ่อนผันและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (กค (กวพอ) 0408.4/ว 113 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549)
  แนวทางปฏิบัติในการขอหารือ หรือขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 (กค (กวพอ) 0408.4/ว 40 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549)
  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (กค (กวพอ) 0408.4/ว 138 ลงวันที่ 19 เมษายน 2550)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
      ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  (กค 0409.6/ว 90 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2549)
  การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กค 0408.3/ว 111 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549)
  แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  (กค  (กวพ) 0408.4/ว130 ลงวันที่ 20  ตุลาคม 2549)
  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (กค (กวพอ) 0408.3/ว 108 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550)
  ซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาค้ำประกันในหนังสือค้ำประกันของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
      (กค (กวพอ) 0408.4/ว 124 ลงวันที่ 9 เมษายน 2550)
  การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
      ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 และข้อ 35
  (กค (กวพ) 0408.4/ว 155 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550)


ระเบียบ/แนวปฏิบัติกรมชลประทาน

    ด่วนที่สุด ที่ กพพ.1167/2555  เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง           หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
          เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  (ลว.20 เม.ย.55)
   ที่ กกพ 1134/2555  เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
         เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
  (ลว.20 เม.ย.55)
    แนวทางการประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
         (ผอ.กพ. 345/2549  ลงวันที่ 20 มีนาคม  2549
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
       ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
  (กกพ.631/2549  ลงวันที่  15 พฤษภาคม  2549)
  กำหนดแนวทางการปฏิบัติการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผอ.กพ.4140/2549  ลงวันที่  30 พฤษภาคม  2549)
  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
      (ผอ.กพ.4002/2549  ลงวันที่  8 มิถุนายน 2549)
  หารือการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (ผอ.กพ. 2274/2549 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2549)
  การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
      (ผอ.กพ. 5579/2549 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549)
  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ
      และการจ้าง โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  (ผอ.กพ. 5669/2549 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549)
  แนวทางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ที่ดำเนินการจัดหาทางส่วนกลาง
      (ผอ.กพ. 5400/2549  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550)
  หลักเกณฑ์การคำนวณระยะเวลาผลใช้บังคับของหนังสือค้ำประกันซอง และการกำหนดยืนราคา    
      (กกพ.467/2550 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550)
  แก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 วรรคแรก  (กกพ.537/2550 ลงวันที่ 26 เมษายน 2550)
  ขออนุมัติใช้ตัวอย่างบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม 
      (กกพ. 1032/2550  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2550)
  ขออนุมัติแก้ไขแนวทางปฏิบัติและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
      (ผอ.กพ.345/2549 ลงวันที่  27 สิงหาคม 2550)


หนังสือตอบข้อหารือ
ข้อหารือกรณีที่ปรึกษาไม่ยื่นเสนอบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (นร (กวพ) 1305/8973 ลงวันที่ 19 กันยายน 2543)
ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ผู้เสนอราคาไม่ยื่น
       บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ)
  (กค (กวพ) 0408.4/10855 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549)
หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
       (กค (กวพอ) 0408.4/03401 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2549)
ขอผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
       (กค 0408.4/03688 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549)
ขอยกเว้นไม่ดำเนินการประกวดราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
       (กค 0408.3/05424 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549)
ข้อหารือการประกวดราคาซื้ออาคารสอและอาหารแห้ง สำหรับผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยสามัญ
       (กค 0408.4/11454  ลงวันที่  14 พฤศจิกายน 2549)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบูรณ์โยธาการ อุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา 
       (กค (กวพอ) 0408.4/11858 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2550)
ข้อหารือกรณีผู้เสนอราคาขออุทธรณ์การริบหลักประกันซอง เนื่องจากการเสนอราคาผิดพลาด
       (กค (กวพอ) 0408.4/15687 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2550)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร ขอความเป็นธรรมในการขอคืนหลักประกันซอง
       (กค 0408.4/16787 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550)
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       (กค 0409.6/27433  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550)
ข้อหารือการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กค.(กวพอ)0421.3/16779 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2551)(9 ก.ย.51)        Top:หนังสือตอบข้อหารือ
                                                                                                                                                                                             
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com