ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
    ที่ กค 0409.6/ว.24 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (รถยนต์ของส่วนราชการ)
   ที่ กค 0409.6/ว.73 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (หลักเกณฑ์การให้ส่วนลดราคาบัตรโดยสาร)
   ที่ กค 0409.6/ว.74 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของ บริษัท โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
   ที่ กค 0409.6/ว.101 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ (หลักเกณฑ์การซื้อบัตรโดยสารกับ บมจ.การบินไทย)
   ที่ กค 0409.6/ว.27 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (รถประจำตำแหน่ง)
   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
    ที่ กค 0409.6/ว.164 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบางกรณีที่กระทรวงการคลังกำหนด)
   ที่ กค 0409.6/ว.17 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา (ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย)
    ระเีบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
   ที่ กค 0409.6/ว.42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเิบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
          เนื่องในการเดินทางไปราชการ

   ประมวลมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524

  

 
ข้อหารือ
   ที่ กค 0526.5/21412  ลงวันที่  28  กันยายน  2542  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการผู้เสียชีวิต
   ที่ กค 0526.5/3696  ลงวันที่  5 พฤศจิกายน  2541 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (การตีความหมายของการเดินทางไปราชการชั่วคราว
           นอกที่ตั้งสำนักงานที่ปฏิบัติปกติ)

   ที่ กค 0526.5/33285  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2541  เรื่องการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ (เดินทางก่อนวันไปราชการ)
   ที่ กค 0526.5/32126  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2541 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
   ที่ กค 0526.5/1058  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2541  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง)
   ที่ กค 0526.5/16508  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2540  เรื่อง ตอบข้อหารือค่าใช้จ่่ายในการเดินทางไปราชการ (ร่วมงานกฐินพระราชทาน)
   ที่ กค 0526.5/2668  ลงวันที่  1  เมษายน  2539  เรื่อง ตอบข้อหารือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด (ค่าธรรมเนียมในการจอดรถ)
   ที่ กค 0526.5/2667  ลงวันที่  1  เมษายน  2539  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบิกค่าใช้จ่ายในการฝากกระเป๋าเดินทาง)
   ที่ กค 0526.5/329  ลงวันที่  18  มกราคม  2539  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดินทางจากพิษณุโลกถึงนครพนม)
   ที่ กค 0502/1463  ลงวันที่  4  เมษายน  2538  เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ไปราชการ 2 ครั้งในช่วงระยะเวลาเดียวกัน)
   ที่ กค 0502/9194  ลงวันที่  14  มีนาคม  2537  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง)
   ที่ กค 0502/5607  ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2537  เรื่อง ตอบข้าหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  (ร่วมงานกฐินพระราชทาน)
   ที่ กค 0502/4515  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2536   เรื่อง ลูกจ้างซึ่งได้จ้างเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการ  (เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ)
   ที่ กค 0502/21555  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2536  เรื่อง การเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทางไปราชการ
   ที่ กค 0502/13636  ลงวันที่ 19  เมษายน  2536  เรื่อง ตอบข้อหารือค่าพาหนะโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   ที่ กค 0502/43670  ลงวันที่  2  กันยายน  2534  เรื่อง หารือการเบิกค่ารถยนต์รับจ้าง
   ที่ กค 0502/2819  ลงวันที่  3  มิถุนายน  2534  เรื่อง การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ไปราชการต่างจังหวัด
   ที่ กค 0502/57699  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2533  เรื่อง การเบิกค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น 1
   ที่ กค 0502/51425  ลงวันที่  7  กันยายน  2533  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ (ผู้มีอำนาจอนุมัติเดินทางไปราชการอนุมัติไปราชการ   
           หลังเดินทางไปราชการ)

   ที่ กค 0514/2707  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2532  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (การตีความคำว่า "พักแรม")
   ที่ กค 0514/3365  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2531  เรื่อง การเบิกค่าพาหนะเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ
   ที่ กค 0514/11743  ลงวันที่  18  มีนาคม  2531  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ (รถรับจ้าง)
  ที่ กค 0514/5920 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน  2530  เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณีรถราชการพลิกคว่ำ
  ที่ กค 0514/2871 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2528  เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีกลับบ้านพักในวันหยุดราชการ)
   ที่ กค 0502/342  ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์  2527  เรื่อง การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีผู้เดินทางไปราชการเจ็บป่วย และต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล