ข้อตรวจพบที่สำคัญของ สตง.
ผลการตรวจสอบของ สตง.
ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
1
การตรวจสอบดำเนินงานระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
2
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชีภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545
3
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งศรีเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545
4
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการถ่ายโอนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและทางในชนบทให้แก่ท้องถิ่น  ประจำปี งบประมาณ 2544 และ 2545 ของกรมโยธาธิการ
5
การตรวจสอบดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการ Internet ตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับโอนภารกิจจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
7
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถาวรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 4169  ตอนรอบเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ 2545  ของแขวงการทางสุราษฎร์ธาน
8
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter-City Motorway)
9
การตรวจสอบดำเนินงานการจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2543-2545
10
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ
11
บทสรุปการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม
12
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน
13
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้

 

ระเบียบคำสั่ง คตง.
ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
1
ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
2
สรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กลับหน้าหลัก

 

 

คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถ.สามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com