กฎ ระเบียบ มติ ครม.

โครงการ/งาน ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ประกาศ คตง. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อ/จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
สรุปสาระสำคัญของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
สรุปคำวินัยฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลัง
   
ราคากลาง
แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
การคลังภาครัฐ (GFMIS)
ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
การมอบอำนาจกรมชลประทาน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การบริหารสินทรัพย์
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
ยานพาหนะ/เครื่องจักรกล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ราคามาตรฐาน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2551
ัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปี 2551
บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย ปี 2551
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างทางราชการ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
การพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง (ของกรมบัญชีกลาง)
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กลับหน้าหลัก


คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถ.สามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com