[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
<< มิถุนายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ประเภทการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการตรวจส   เข้าชม :  [11078]
การตรวจสอบภายใน
การบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้มีการขยายตัวจนทำใหํการบริหารงานมีความสลับซับซ้อนมากยิ   เข้าชม :  [8303]
"ท่านจะปลอดภัยและสบายใจ เมื่อพบกับการตรวจสอบภายใน"
หน่วยตรวจสอบภายใน” ชื่อนี้ ใคร ๆ ก็ไม่อยากได้ยินหรือเข้าใกล้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลต่าง ๆ ก็คิ   เข้าชม :  [5576]
"แควน้อย" ... พลังสร้างสรรค์แห่งสายน้ำ"
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราขดำริ เป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ สามารถเก็บกั   เข้าชม :  [1143]
 
8 / ก.ค. / 2562 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เข้าชม :  [339]
30 / พ.ค. / 2562 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4  เข้าชม :  [284]
30 / ต.ค. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กค 0410.3/ว39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  เข้าชม :  [328]
4 / ก.ย. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 686/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
เน้นย้ำข้อสังเกตในการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เข้าชม :  [497]
 

29 / พ.ย. / 2561 : การจัดการความรู้ (KM)
การประชุมชี้แจงข้อตรวจพบการปฏิบัติงานตามแนวทาง Unit School
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงข้อตรวจพบการปฏิบัติงานตามแนวทาง Unit School วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรมชลประทานชั้น 3 อาคารอำนวยการ   เข้าชม :  [331]

25 / ก.ย. / 2561 : กิจกรรมกรมชลประทาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มตรวจสอบภายในจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปบทเรียนผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการความรู้”   เข้าชม :  [270]

12 / ต.ค. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน
12 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมชลประทาน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน สามเสน   เข้าชม :  [680]

14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรมกรมชลประทาน
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115
13 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะส   เข้าชม :  [736]
 

ข้อสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย "เรื่องข้อสังเกตและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน" วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชุชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน 


รางวัล "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"

          วันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง โดยกรมชลประทานได้รับรางวับในมิติด้านการตรวจสอบภายใน การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"


 

 
นางเยาวลักษณ์  ทิพย์เดโช
ผอ.กตน.

 

  
  
 
 

ค้นหาทั่วโลก
ค้นหาภายในเว็บ

 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด