[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

รอบรั้วกลุ่มตรวจสอบภายใน : ทั้งหมด
  

13 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรมกรมชลประทาน
13 มิถุนายน 2559 วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมชลประทาน เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 114
เข้าชม : [684]
10 / มิ.ย. / 2559 : การจัดการความรู้ (KM)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยทีมงานจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหัวข้อ การตรวจสอบครุภัณฑ์ และการตรวจสอบงานการเงินและบัญชี
เข้าชม : [822]
10 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม กตน.
วิทยากรเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของ กตน.
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผอ.กตน. เป็นวิทยากรเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นข้อตรวจพบของ กตน. ในการสัมนนาเรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนการชลประทาน
เข้าชม : [226]
10 / มิ.ย. / 2559 : กิจกรรม กตน.
ร่วมกิจกรรม "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี"
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ "การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ70 ปี" ณ อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานสามเสน
เข้าชม : [257]
3 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม กตน.
"งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต"
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วม "งานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหรกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เข้าชม : [322]
3 / พ.ค. / 2559 : กิจกรรม กตน.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ส่วนกลาง ครั้งที่ 1
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นางสาวอาภรณ์ บัวทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 ณ ห้
เข้าชม : [446]
4 / ม.ค. / 2559 : กิจกรรม กตน.
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
เข้าชม : [302]
4 / ม.ค. / 2559 : การจัดการความรู้ (KM)
KM Assessor (Progressive Level)
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM Assessor (Progressive Level) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม
เข้าชม : [283]
21 / ต.ค. / 2558 : กิจกรรม กตน.
Big Cleaning day
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกันจัดการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยกำหนดให้วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2558
เข้าชม : [677]
20 / ส.ค. / 2558 : การจัดการความรู้ (KM)
KM Buddy กตน.&กพร.
การประชุมทีมงานจัดการความรู้ คู่ Buddy ระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 18 สิงหาคม 2558
เข้าชม : [1376]
14 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรม กตน.
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง"
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ข้อตรวจพบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" ในการประชุมการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เข้าชม : [420]
14 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรม กตน.
26 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "60 พรรษา เจ้าฟ้าจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมชลประทานและทรงปาฐกถา ในหัวข้อ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการชลประทาน ณ กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
เข้าชม : [354]
14 / ก.ค. / 2558 : กิจกรรม กตน.
วิทยากรอภิปรายเรื่อง การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง การบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับรวบยอด (Comprehensive) รุ่นที่ 6 วันที่ 24 มิถุนายน 2558
เข้าชม : [344]
15 / มิ.ย. / 2558 : กิจกรรม กตน.
ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113
วันที่ 13 มิถุนายน 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113
เข้าชม : [623]
12 / มิ.ย. / 2558 : การจัดการความรู้ (KM)
การเตรียมความพร้อมด้านพัสดุสำหรับระบบ E-gp เฟส 3
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากคุณดวงพร สินธุฉาย เป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านพัสดุสำหรับระบบ E-gp เฟส 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [742]
24 / เม.ย. / 2558 : กิจกรรม กตน.
สัมภาษณ์บุคคลากร เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ 24 เมษายน 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลากร เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เข้าชม : [327]
23 / เม.ย. / 2558 : การจัดการความรู้ (KM)
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เมษายน 2558
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประจำเดือนเมษายน 2558 โดย คุณเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [6446]
20 / ก.พ. / 2558 : การจัดการความรู้ (KM)
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดย คุณเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [441]
16 / ก.พ. / 2558 : กิจกรรม กตน.
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก
เข้าชม : [351]
28 / ม.ค. / 2558 : การจัดการความรู้ (KM)
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประจำเดือนมกราคม 2558 โดย คุณเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [404]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด