[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
17 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กตน. ร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ 2558
โดยร่วมกันสรงน้ำพระ และขอพรจาก ผอ.กตน.
เข้าชม : [860]
27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ
เข้าชม : [2051]
10 / มี.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กิจกรรมการสอนงาน : การเรียกรายงานค่าเสื่อมราคาจากเครื่อง Terminal
กิจกรรมการสอนงาน : การเรียกรายงานค่าเสื่อมราคาจากเครื่อง Terminal
เข้าชม : [1552]
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการจัดการความรู้ ในหัวข้อการตรวจสอบการบริหารสัญญา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการจัดการความรู้ ในหัวข้อการตรวจสอบการบริหารสัญญา โดยคุณปุษยาภรณ์ ผลไพบุลย์ ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [1187]
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชีกรมชลประทาน"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก
เข้าชม : [1422]
29 / ม.ค. / 2558 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประจำเดือนมกราคม 2558 โดย คุณเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [1320]
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"
วันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง โดยกรมชลประทานได้รับรางวับในมิติด้านการตรวจสอบภายใน การประกันคุณภาพงาน
เข้าชม : [1020]
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมชลประทานได้ให้สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์นางอัญชลี อยู่สบาย ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ ในโอกาสที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เข้าชม : [22539]
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Km Buddy กตน.และ กพร.
กิจกรรม KM Buddy ระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ สำนักชลประทานที่ 10 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [34697]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง" วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์
เข้าชม : [33048]
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชสุดา พิริยะโภคานนท์
ข้าราชการดีเด่นสายงานบริหาร ประจำปี 2557
เข้าชม : [841]
15 / พ.ค. / 2557 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ใน "โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง"
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ มูลนิธิอนุเ้คราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์
เข้าชม : [5975]
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรบรรยาย "ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านช่างกล" (2 พ.ค. 57)
หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับนายช่างกลโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี
เข้าชม : [958]
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ..
พระราชพิธีฉัตรมงคล (ภาษาอังกฤษคือ Coronation Day)ในปีปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มีความสำคัญคือเป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงกระทำพระราชิพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่ง
เข้าชม : [1870]
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กรมชลประทาน
วันที่ 10 เมษายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
เข้าชม : [471]
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
กลุ่มงานตรวจสอบงานตามยุทธศาสตร์เข้าตรวจสอบสำนักชลประทานที่ 4
กลุ่มงานตรวจสอบงานตามยุทธศาสตร์เข้าตรวจสอบสำนักชลประทานที่ 4 และโครงการในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
เข้าชม : [1067]
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในกรมชลประทาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน กรมชลประทาน ประจำปี 2557
เข้าชม : [540]
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และการควบคุมครุภัณฑ์
วันที่ 19 พ.ย. 2556 ผอ.กตน. เข้าประชุมหารือ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และการควบคุมครุภัณฑ์ กับสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
เข้าชม : [9782]
14 / พ.ย. / 2556 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ วัดคูหาสวรรค์ กรมชลประทาน ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน ประจำปี 2556 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : [29594]
9 / ต.ค. / 2556 : กรมชลประทาน
พระปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงก่อกำเนิดการชลประทานสมัยใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนากรมหลวง (กรมชลประทาน) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445
เข้าชม : [820]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด