[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
29 / ม.ค. / 2558 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำคัญของระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ควรรู้ประจำเดือนมกราคม 2558 โดย คุณเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [1216]
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล "IAQA Awards : มาตรฐานระดับดี"
วันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณการประเมินผลงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2557 จากกรมบัญชีกลาง โดยกรมชลประทานได้รับรางวับในมิติด้านการตรวจสอบภายใน การประกันคุณภาพงาน
เข้าชม : [998]
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมชลประทานได้ให้สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้สัมภาษณ์นางอัญชลี อยู่สบาย ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ ในโอกาสที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
เข้าชม : [20424]
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Km Buddy กตน.และ กพร.
กิจกรรม KM Buddy ระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ณ สำนักชลประทานที่ 10 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เข้าชม : [32753]
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง" วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์
เข้าชม : [31187]
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชสุดา พิริยะโภคานนท์
ข้าราชการดีเด่นสายงานบริหาร ประจำปี 2557
เข้าชม : [831]
15 / พ.ค. / 2557 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ ใน "โครงการแบ่งปันความสุขให้น้อง"
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ มูลนิธิอนุเ้คราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โรงเรียนศรีสังวาลย์
เข้าชม : [5683]
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรบรรยาย "ข้อแนะนำจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ด้านช่างกล" (2 พ.ค. 57)
หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับนายช่างกลโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี
เข้าชม : [944]
2 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ..
พระราชพิธีฉัตรมงคล (ภาษาอังกฤษคือ Coronation Day)ในปีปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 มีความสำคัญคือเป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ทรงกระทำพระราชิพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่ง
เข้าชม : [1760]
11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กรมชลประทาน
วันที่ 10 เมษายน 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
เข้าชม : [469]
5 / ก.พ. / 2557 : ข่าวเด่น
กลุ่มงานตรวจสอบงานตามยุทธศาสตร์เข้าตรวจสอบสำนักชลประทานที่ 4
กลุ่มงานตรวจสอบงานตามยุทธศาสตร์เข้าตรวจสอบสำนักชลประทานที่ 4 และโครงการในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2557
เข้าชม : [1061]
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในกรมชลประทาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน กรมชลประทาน ประจำปี 2557
เข้าชม : [537]
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และการควบคุมครุภัณฑ์
วันที่ 19 พ.ย. 2556 ผอ.กตน. เข้าประชุมหารือ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และการควบคุมครุภัณฑ์ กับสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
เข้าชม : [8660]
14 / พ.ย. / 2556 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ วัดคูหาสวรรค์ กรมชลประทาน ประจำปี 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมชลประทาน ประจำปี 2556 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : [19944]
9 / ต.ค. / 2556 : กรมชลประทาน
พระปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงก่อกำเนิดการชลประทานสมัยใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนากรมหลวง (กรมชลประทาน) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445
เข้าชม : [785]
3 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมทำบุญที่วัดชนะสงคราม
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมทำบุญที่วัดชนะสงคราม ในวันที่ 3 ต.ค. 56
เข้าชม : [4008]
27 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ขอประทานถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน
เข้าชม : [5448]
11 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมชลประทานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรมพี่ กรมน้อง ในหัวข้อเรื่อง "ข้อพึงระวังและบทบังคับในการปฏิบัติงาน" ถือเป็นหนึงในกระบวนการการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [3141]
6 / ก.ย. / 2556 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ค่านิยมกลุ่มตรวจสอบภายใน
==ค่านิยมกลุ่มตรวจสอบภายใน==CLEARS==โปร่งใส @ ชัดเจน==
เข้าชม : [18281]
31 / ก.ค. / 2556 : ข่าวเด่น
พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 \"คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี\"
เข้าชม : [24961]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด