[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวข้อเรื่อง : มอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมการจัดการความรู้

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


วันที่ 19 กันยายน 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้

 
คุณปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์
วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้
คุณอุทัย  ศิลปะ
ผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
   
คุณพัชสุดา  พิริยะโภคานนท์
POPULAR VOTE 2015
คุณอาภรณ์  บัวทอง
POPULAR VOTE 2015

เข้าชม : 1424


กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

      สวัสดีปีใหม่ 2559 4 / ม.ค. / 2559
      มอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมการจัดการความรู้ 20 / ส.ค. / 2558
      ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 113 15 / มิ.ย. / 2558
      ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน และบังสกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รวมถึงญาติ พี่น้อง และผู้มีพระคุณ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกท่าน ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 27 / เม.ย. / 2558
      โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายใน 29 / ม.ค. / 2558


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด