[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 


             มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานด้านธุรการ  การเงินและการพัสดุ การเจ้าหน้าที่  ได้แก่  การับ-การส่งหนังสือ  การรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ท  การร่างหนังสือโต้ตอบ  การจัดเก็บเอกสาร   รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิได้เป็นหน้าที่ของกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


              มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแล  เกี่ยวกับงานด้านวิชาการตรวจสอบภายใน  ศึกษาติดตามวิทยาการพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มาสนับสนุนระบบการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานแนวใหม่ของส่วนราชการ  รวมทั้งการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยรับตรวจ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ในด้านระบบบริหารการคลัง   ได้แก่  การเงิน  การบัญชี   ระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  การควบคุมงบประมาณ  รวมทั้งระบบบริหารสินทรัพย์ของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับตรวจในสังกรมชลประทาน  วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติงาน/แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการคลังและบริหารสินทรัพย์  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ในด้าน การตรวจสอบการดำเนินงาน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารสัญญา  และการรายงานผลความก้าวหน้าของงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยรับตรวจในสังกัดกรมชลประทาน  วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน  รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ  ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน / แนวทางการปรับปรุงดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามยุทธศาสตร์  และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบวิเคราะห์และติดตามประเมินผล การดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์และเร่งรัดผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยรับตรวจในสังกัดกรมชลประทาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ  รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและนำแนวทางการปฏิบัติงาน / แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบสารสนเทศ   ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจสำหรับการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายใน   ปฏิบัติงานการตรวจสอบเฉพาะและปฏิบัติางานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เข้าชม : 10866
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด