[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

ตอบข้อหารือ

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกประกาศสอบราคา/ประกวดราคา                                                                                                                                     
ถาม:
งานการเงินและบัญชีสามารถเบิกจ่ายค่า K ให้แก่ผู้รับจ้างตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบัญชีเดิมได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ได้หรือไม่ (20กพ.52)
ตอบ:
ข้อเท็จจริงมีว่า สัญญาจ้างก่อสร้างได้มีการเบิกจ่ายเงินค่างานเรียบร้อยแล้ว และสัญญาได้สิ้นสุดลง ต่อมาผู้รับจ้างขอเบิกเงินค่า K ทางหน่วยเบิกจ่ายไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีธนาคารที่ปรากฎตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้ และภายหลังผู้รับจ้างมีหนังสือขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าถ้าข้อเท็จจริงปรากฎตามที่กล่าวมา ถ้าทางหน่วยงานมีเอกสารจากผู้รับจ้างและตรวจสอบแล้วเชื่อถือได้ ขอให้นำเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลง หรือจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อขออนุมัติคลังจังหวัด และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป กรณีที่หน่วยงานกังวลว่าเลขที่บัญชีธนาคารไม่ตรงกับที่ปรากฎในสัญญานั้น ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็นเหตุให้ไม่สามารถขอแก้ไขสัญญาได้ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดไ้ว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะใช้สิทธิ์สั่งการได้ตามความจำเป็น หรืออาจทำบันทึกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมตามที่ได้เรียนชี้แจงด้วยวาจาทางโทรศัพท์แล้ว
ถาม:
การจัดซื้อจัดจ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1โครงการ 1 ล้านบาท) สามารถดำเินินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตามวงเงินของแต่ละอนุประมาณการหรือจะต้องดำเินินการจัดซื้อจัดจ้างรวมกัน (12 กพ.52)
ตอบ:
กิจกรรมค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามโครงการบำรุงรักษาอาคารตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน(1 โครงการ 1 ล้านบาท) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรที่เป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมทั้งมีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น กรณีที่หารือหน่วยงานสามารถพิจารณาได้จากแผนการดำเินินงานของแต่ละฝ่ายส่งน้ำว่ามีระยะเวลาดำเนินการที่ตรงกันตามความต้องการของราษฎรในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบ
ตอบ:
การยกเลิกประกาศฉบับเดิม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ ดังนั้น กลุุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้หารือแนวทางปฏิบัติกับกองพัสดุแล้ว ปรากฎตามหนังสือที่ ผอ.กพ.5994/2551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน2551(คลิกดูรายละเอียด) สรุปได้ดังนี้
 
กรณีที่ 1 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาแล้ว ให้จัดทำประกาศยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาฉบับเดิมก่อนแล้วจึงดำเินินการประกาศฉบับใหม่ี
 
กรณีที่ 2 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาแล้ว ไม่ต้องจัดทำประกาศยกเลิกประกาศสอบราคา/ประกวดราคา เนื่องจากประกาศฉบับเดิมได้สิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศแล้ว
 
กรณีที่ 3 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาแล้ว ไม่ต้องจัดทำประกาศยกเลิกการสอบราคา/ประกวดราคาเช่นเดียวกับกรณีที่ 2 และผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะยืนราคาที่เสนอไว้ต่อ เมื่อพ้นกำหนดยืนราคาถือว่าผู้เสนอราคาพ้นจากคำเสนอ ไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงาน ส่วนการที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะมาทำข้อผูกพัน หากเป็นการไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาีที่ทางราชการกำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามระเบียบฯ ข้อ 145 ทวิ(1) ถือว่าผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ิทิ้งงาน
ถาม:
งานดำเินินการเอง หัวหน้าหน่วยงานสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้หรือไม่
 
1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
 
3. ผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
ตอบ:
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรค 3 กำหนดว่า ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาเป็นคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนั้น จึงไม่สามารถดำเินินการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ แต่สำหรับการแ่ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน ระเบียบฯ ไม่ได้ห้ามไว้สามารถดำเนินการได้
 
ส่วนผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานได้หรือไม่นั้น ระเบียบไม่ได้กำหนดห้ามไว้โดยตรง แต่เพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดีผู้ควบคุมงานไม่ควรเป็นคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานในงานที่ตนควบคุม
ถาม:
การส่งสำเนาแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จะดำเินินการอย่างไร ในกรณีหน่วยงานที่มีงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด และในแต่ละจังหวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเดียวกัน
ตอบ:
การพิจารณาว่าจะส่งสำเนาแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเิงินแผ่นดินภูมิภาคใด ให้พิจารณาจากสถานที่ทำการหลักของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องจัดทำและส่งแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ให้สำนักงานการตรวจเิงินแผ่นดินภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันกับสถานที่ทำการหลักของหน่วยงานนั้นเพี่ยงแห่งเดียว เช่น โครงการก่อสร้าง 2/12 มีที่ทำการหลักตั้งอยู่เลขที่ 495 หมู่ที่ 5 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี   โดยมีงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสิงห์บุรี แต่การแบ่งพื้นที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 และจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นอยู่กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 ดังนั้น โครงการก่อสร้าง 2/12 จึงต้องส่งแผน-ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 เป็นต้น
ถาม:
หน่วยงานดำเินินการประกาศขายทอดตลาดมูลดิน ซึ่งมีราคาโดยรวมมากกว่า 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีขายทอดตลาดมา 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา หน่วยงานจะสาารถดำเนินการโดยวิธีใดต่อไป เนื่องจาก สถานทีี่ที่ใช้กองมูลดิน หน่วยงานจะต้องเข้าดำเนินการก่อสร้าง หากจะใช้วิธี ประกาศขายทอดตลาดอีก ห้วงเวลาในการดำเนินการจะกระทบกับแผนงานก่อสร้างที่วางไว้
ตอบ:
การจำหน่ายพัสดุต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 157(1)-(4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยการขาย แลกเปลี่ยน โอน และแปรสภาพ หรือทำลาย
     การขายพัสดุ ที่มีราคาได้มารวมกันเกินกว่า 100,000.- บาท จะต้องดำิเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด หากดำเนินการแล้วไม่ได้ผลดี ระเบียบข้อ 157(1) วรรคท้าย กำหนดให้นำวิธีกำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม ซึ่งวิธีดังกล่าวอยู่ในระเบียบข้อ 18 มี 6 วิธี คือ ตกลงราคา , สอบรคา, ประกวดราคา,วธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
     สำหรับกรณีที่หารือ มูลดินที่จำหน่าย มีราคารวมกันเกินกว่า 100,000.- บาท โดยเป็นการจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป และต้องรีบดำเินินการ ดังนั้นจึงสามารถดำเนินการโดยวิธีพิเศษได้
ถาม:
โครงการฯ ขอหารือในเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการย้ายมิเตอร์ประปาและค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารายเดือนว่า สามารถเบิกจ่ายจากหมวดค่าใช้สอยได้หรือไม่ โดยมีกรณีปัญหาดังนี้
 
1. โครงการฯ ได้จัดบ้านพักระดับ 1-2 ให้กับข้าราชการระดับ 5 ซึ่งย้ายมาปฏิบัติงานที่โครงการ แต่เนื่องจากบ้านที่จะให้เข้าพักอาศัยนั้นไม่มีมิเตอร์น้ำประปา จึงได้แจ้งการประปาขอย้ายมิเตอร์ประปาจากบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัวมาใช้แทน โดยเสียค่าใช้จ่ายในการย้ายฯ เป็นเงินจำนวน 2,837.- บาท
 
2. กรณีบ้านพักของส่วนราชการว่างไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่อาศัยจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว การประปาจะเก็บมิเตอร์คืนและเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าพักอาศัยจะต้องทำเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์ประปาในราคาเหมาจ่าย 3,600.- บาท
ตอบ:
หากการเบิกจ่ายค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาบ้านพักข้าราชการรวมถึงค่าใช้จ่ายบำรุงกักษารายเดือนบ้านพักของส่วนราชการนั้น ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะอนุมติให้ดำเนินการได้  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 45665/2502 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2502 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งจ่ายเงินบางอย่าง ซึ่งกรมฯ ได้มอบอำนาอนุมัติในหลักการให้ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้อนุมัติ ตามคำสั่งกรม ที่ ข.10482550 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
     สำหรับกรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบำรุงรักษารายเดือน หน่วยงานควรพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนรวมทั้งสิ้น กับการที่จะดำเนินการขอติดตั้งใหม่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าอาศัยอยู่ว่าอย่างไรค่าใช้จ่ายสูงกว่า เพื่อมิให้เป็นภาระรายจ่ายงบประมาณแก่ส่วนราชการ
ถาม:
การเบิกเบี้ยเลีั้ยงในการเดินทางไปราชการโดยในช่วงที่เดินทางไปราชการนั้น โครงการฯ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณต่อมาภายหลังได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเิดินทางไปราชการได้หรือไม่
ตอบ:
ปัจจุบันการบริหารงบประมาณงบประมาณมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงบประมาณ โดยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 กหนดไว้ในหมวด 2 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายหลังจากวันประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและให้มีผลตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ยกเว้นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อน
     กรณีการเดินทางไปราชการในช่าวงเริ่มต้นปีงบประมาณโดยที่โครงการฯ ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณนั้น หากเป็นรายจ่ายในการปฏิบัติราชการที่ต้องจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย และมีคำสั่งอนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยถูกต้อง สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
ถาม:
การซื้อวัสดุที่มี มอก.ต้องส่งตัวอย่างวัสดุไปทดสอบและเรียกเก็บเงินค่าทดสอบตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1149/2549 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง หรือไม่
ตอบ:
วัสดุที่ซื้อนั้นหากเป็นรายการที่ได้กำหนดไว้ในตารางราคาวัสดุขั้นต่ำที่ต้องทำการทดสอบให้ปฏิบัติตามคำสั่งกรมฯ ที่ 119/2549
ถาม:
การจัดซื้อไม้แปรรูปกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป.) โดยวิธีกรกร๊พิเศษ ข้อ 26 ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น หากราคาต่อหน่วยที่จัดหาในปีปัจจุบันมีราคาสูงกว่าที่ได้ดำเินินการสอบราคาไว้ในปีก่อน จะดำเนินการได้หรือไม่
ตอบ:
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0502/1833 ลงวันที่ 15 มกราคม 2528 เรื่อง สิทธิพิเศษของอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสิทธิพิเศษไม่บังคับ ดังนั้นในกรณีที่ประสงค์จะทำการจัดซื้อหรือจ้างทำผลิตภัณฑ์ไม้และใช้บริการอบไม้ ใสไม้ และอัดน้ำยาไม้จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก็สามารถดำเินินการได้โดยวิธีพิเศษ หรือจะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่นใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการควรได้รับ
ถาม:
ในการสอบราคาหากได้กำหนดวันยื่นซองและประกาศสอบราคาแล้วและในช่วงระหว่างการประกาศสอบราคานั้น ได้มีมติ ครม.ประกาศให้วันครบกำหนดยื่นซองวันสุดท้ายนั้นเป็นวันหยุดราชการโดยประกาศให้ทราบล่่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเวลายื่นซองหลายวัน กรณีนี้สามารถเลื่อนหรือขยายกำหนดวันยืนซองออกไปได้หรือไม่ หรือต้องยกเลิกการประกาศสอบราคาเท่านั้น เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 41 มิได้กำหนดให้ทำการเลื่อนกำหนดการรับและเปิดซองสอบราคาได้
ตอบ:
ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค.(กวพ.)0421.3/ 03545 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ตอบข้อหารือโดยสรุปว่า ถึงแม้ว่าระเบียบสำัันักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนวันเวลารับซองและเปิดซองสอบราคาไว้เฉพาะ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องกำหนดายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนราชการอาจนำแนวทางปฏิบัติเกีี่ียวกับการประกวดราคาตามระเบียบฯ ข้อ 47 ไปใช้กับการสอบราคาได้โดยอนุโลม เนื่องจากการประกวดราคาและสอบราคาต่างมีวิธีการดำเนินการการแข่งขันราคาเหมือนกัน ดังนั้น ในกรณีนี้จึงสามารถจัดทำประกาศเพิ่มเติมเพื่อเลื่อนระยะเวลาการสอบราคาออกไปได้
ถาม:
การใช้โทรศัพท์ของทางราชการโทรเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ส่วนตัว ของเ้จ้าหน้าที่ในสังกัดหรือเจ้าหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กณีที่มีเหตุจำเป็นต้องติดต่อและประสานงานราชการ สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดค่าสาธาณูปโภคได้หรือไม่  รวมทั้งกรณีการเิบิกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายของผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 หรือเทียบเท่าลงมาตามหนังสือ กค.0409.6/ว 108 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2546 หมายถึงระดับใด
ตอบ:
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่จะใช้โทรศัพท์พื้นฐานติดต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)ส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ได้ โดยหน่วยงานต้องมีการวางระบบควบคุมการใช้ มีการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ในแต่ละเดือน มีการกำหนดระดับผู้มีสิทธิใช้โทรศัำพท์ให้เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำทะเบียนเพื่อควบคุมหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางตลอดจนเรื่องที่ติดต่อตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด
      
สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในวงเิงินเหมาจ่ายไม่เกิน 1,000.-บาท ตามหนังสือ กค.0409.6/ว.108 ควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระ่ดับหัวหน้าฝ่ายและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การขออนุมัติใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือเพื่อใช้ในราชการตามหนังสือศูนย์สารสนเทศ ที่ กศท.355/49 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 โดยผู้ขอใช้จะต้องชี้แจงเหตุผลเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงรองอธิบดีสายงานพิจารณาอนุมัติตัวบุคคล
ถาม:
ข้าราชการระัดับ 6 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพื่อติดต่อราชการต่าง และสมัครสอบเลื่อนระัดับ โดยได้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง(แท็กซี่) รวมจำนวน 4 เที่ยว
 
ครั้งที 1  จากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต) กมท.ถึงที่พัก จ.นนทบุรี
 
ครังที่ 2  จากที่พัก จ.นนทบุรี ถึงกรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 
ครั้งที่ 3  จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ถึงกรมชลประทาน สามเสน กทม.
 
ครั้งที่ 4  จากกรมชลประทาน สามเสน กทม. ถึงที่พัก จ.นนทบุรี
 
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่
ตอบ:
จากข้อหารือสรุปได้ 2 กรณี ดังนี้
 
กรณีที่ 1  หากการเดินทางไปราชการเป็นการติดต่อราชการต่าง ๆ ตามคำสั่งกรมของหัวหน้าโครงการฯ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างระหว่างสถานียานพาหนะประจำทาง กับสถานที่พัก และระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่ที่พัก ซึ่งเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดทีมีเขตติดต่อกรุงเทพฯ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรากระทรวงการคลังกำหนด
 
กรณีที่ 2  การเบิกค่าพาหนะกรณีมาสอบคัเลือก หรือรับการคัดเลือกผู้เดนทางไปราชการ ไม่สามารถเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ตามมาตรา 22 วรรค 6
 
              ทั้งนี้ ในการขออนุญาตไปราชการ จะต้องระบุวัตถุประสงคืในการเดินทางไว้ในแบบขออนุญาตไปราชการ (ชป.318) ให้ชัดเจน และต้องมีการเดินทางไปติดต่อราชการตามสถานที่และวัตถุประสงค์ดังกล่าวจริง รวมทั้งเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ถาม:
กรณีใบเสร็จรับเงินมีรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุจำนวนเงินในช่องว่า เบิกไม่ได้ แต่ได้แนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล เพื่อประกอบการบิกจ่าย และรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องควรจะออกมาในรูปแบบด ยึดหลักอะไรในการถือปฏิบัติ
ตอบ:

หากเป็นผู้มีสิทธิไ้ดัรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาและได้ออกหนังสือรับรองให้เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค.0526.5/ว.66 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเิบิกจ่ายค่ายาในสถานพยาบาลของทางราชการ ก็สามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้

        สำหรับการแสดงรายการค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในใบเสร็จรับเงินนั้น กระทราวงการคลังได้ขอความร่วมมือให้สถานพยาบาลระบุจำนวนเงินและคิดค่ายารวมกับค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ถ้ามี) แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการออกใบเสร็จรับเงิน ของแต่ละสถานพยาบาลยังปฏิบัติไม่เป็นแนวทางเดียวกันทำให้เกิดข้อแตกต่างในใบเสร็จรับเงิน ดังนั้น กลุ่มตารวจสอบภายใน จึงได้หารือกับกรมบัญชีกลางทางโทรศัพท์ และได้รับคำแนะนำให้พิจารณาจากหนังสือรับรองของคณะกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาลเป็นหลัก

 เข้าชม : 5516
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด