[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
      
"กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

แนวปฏิบัติที่ควรทราบ : ทั้งหมด
  

8 / ก.ค. / 2562 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เข้าชม : [304]
30 / พ.ค. / 2562 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4
เข้าชม : [242]
30 / ต.ค. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กค 0410.3/ว39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
เข้าชม : [304]
4 / ก.ย. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 686/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
เน้นย้ำข้อสังเกตในการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าชม : [458]
7 / ส.ค. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
เรื่อง เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เข้าชม : [407]
5 / ก.ค. / 2561 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 481/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าชม : [421]
5 / ก.ค. / 2561 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
"ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยคะแนน 4.9718 เป็นอันดับที่ 1
เข้าชม : [655]
27 / ก.ย. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน. 814/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
เรื่อง การจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
เข้าชม : [1006]
27 / ก.ย. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.817/2560 ลว.22 กันยายน 2560
เรื่อง การกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าชม : [424]
19 / ม.ค. / 2560 : หนังสือเวียน กตน.
กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60
การประเมินความเสียงเพื่อการวางแผนออกตรวจ
เข้าชม : [1323]
11 / ม.ค. / 2560 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
"ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยคะแนน 4.9755 เป็นอันดับที่ 1
เข้าชม : [837]
20 / ต.ค. / 2559 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553
กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้
เข้าชม : [604]
13 / ต.ค. / 2559 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.904/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำสัญญาสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เข้าชม : [1415]
22 / ก.ย. / 2559 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ผอ.พด.7452/2559 ลว.13 ก.ย. 59
ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559
เข้าชม : [594]
22 / ก.ย. / 2559 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ผอ.พด.7355/2559 ลว. 12 ก.ย. 59
เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่องการกำหนดเงื่อนไข...
เข้าชม : [531]
26 / ส.ค. / 2559 : หนังสือเวียน กตน.
กตน.759/2559 ลว. 26 ส.ค.59
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดหาและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
เข้าชม : [1202]
16 / ส.ค. / 2559 : หนังสือเวียน กตน.
หนังสือที่ กตน.729/2559 ลว. 15 สิงหาคม 2559
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรกรมชลประทาน
เข้าชม : [592]
27 / มิ.ย. / 2559 : หนังสือเวียน กตน.
หนังสือที่ กตน. 622/2559 ลว. 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เข้าชม : [777]
10 / พ.ค. / 2559 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.40
เรื่องขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
เข้าชม : [958]
10 / พ.ค. / 2559 : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ที่ งบ 4265/2559
เรื่องซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เข้าชม : [283]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด