[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวข้อเรื่อง : ข้อพึงระวัง เน้นย้ำ ในการปฏิบัติงาน

อาทิตย์ ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


หนังสือเวียนกลุ่มตรวจสอบภายใน
ข้อพังระวัง/เน้นย้ำในการปฏิบัติงาน
ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การบริหารและการควบคุมทางการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย  (25 ก.ค. 56)
การรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1)  (16 ก.ค. 56)
  ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เม.ย. 56 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  30 เม.ย. 56
การเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (12 ก.พ.56)
การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลตามประกาศ ป.ป.ช. มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 56 เป็นต้นไป 24 เม.ย. 56
กำหนดระยะเวลายืนราคาน้อยกว่าหลักเกณฑ์กำหนดถือเป็นสาระสำคัญผ่อนปรนไม่ได้ 23 เม.ย. 56
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการควบคุมงบประมาณ 22 เม.ย. 56
การจัดทำรายงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ (1 เม.ย.54)
การกำหนดประเภททรัพย์สินและอายุการใช้งานของแพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (4 เม.ย.54)
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (27ส.ค.55)
คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ ตามภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (24 ก.ค.55)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ 2553 (17 ก.ค.55)
  (11 มิย.55)
การจำแนกประเภทของสินทรัพย์และการกำหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ (28 พค.55)
ด่วนที่สุด ที่ กพพ.1167/2555  เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554(ลว.20 เม.ย.55)
ที่ กกพ 1134/2555  เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ลว.20 เม.ย.55)
พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกาช ปี 2553 และหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
ขอความร่วมมือส่งมอบเอกสารประกอบการตรวจสอบงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) << โหลดแบบฟอร์ม>>
เรื่อง การติดตามกำกับดูแลระบบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยเบิกจ่าย
คำสั่งกรมฯ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน( ลว.30 พ.ย.54) (ยกเลิก คำสั่งกรมฯ ที่ 251/2553  ลว.28 ต.ค.53)  (3 ธ.ค.54)

การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555  (28 ก.ย.54)

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ฟอร์ม A)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ฟอร์ม B)
คำสั่งกรมฯ ที่ 251/2553 ลว.28 ต.ค.53  เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน (ยกเลิก คำสั่งกรมฯ ที่ 311/2551 ลว.3 พ.ย.51)  (1 พ.ย..53)
การปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
จากการชุมนุมทางการเมือง (9 ส.ค.53)
การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา/สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง (4 ก.พ.53)
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (21 ธ.ค.52) <<ข้อมูลทั้งหมด>>
หนังสือ ด่วนมาก ที่ นร.(กวพ.)1305/ว 286 ลว.20 ส.ค.42 เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (4 ธ.ค.52)
หลักเกณฑ์การรับและเปิดซองสอบราคา (4 ธ.ค.52)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป ี(1 ธ.ค.52)
การจัดส่งรายงานแผนและผลปฏิบัติการรจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  (15 ต.ค.52)
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (12 ต.ค.52)
ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน ก.ย.52
การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2553(31 สค.52)
ข้อสังเกตจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการเผยแพร่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเว็บไซต์    (1 เม.ย. 52) 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน(13 กพ.52)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 311/2551 ลว.3 พย.51 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายในอกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (5พย.51)
การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552  (1 ตค.51)
ขอให้งดจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551(16 กย.51)
การเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดหาตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 สค.51)
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 (9 มิย.51)
กตน.216/2551 ลว.4 เม.ย. 2551 เรื่อง การกำหนดวันขอรับเอสารประกาศสอบราคา (10 เม.ย.51)
กตน.121/2551  ลว.20 ก.พ.2551  เรื่อง ข้อหารือการเลื่อนระยะเวลาการประกาศสอบราคา (20 กพ.51)
กตน.778/2550  ลว.11ธ.ค.50 เรื่อง การซักซ้อมการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินทุนหมุนเวียน เงินกันขยาย กันเหลื่อมปี และผูกพัน <<แบบฟอร์ม>>
กตน.769/2550  ลว.6 ธ.ค.50  เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปข้อสังเกตการตรวจสอบติดตามประเมินผลการเผยแพร่ ประกาศจัดจดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
ซักซ้อมการจัดทำรายงานผลปฏิบัติการัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2551
การยกเลิกการจัดหาเนื่องจากพื้นที่ซ้ำซ้อนหลังจากได้รับเงินจัดสรรแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานและมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 เข้าชม : 4649


หนังสือเวียน กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 อันดับล่าสุด

      ข้อพึงระวัง เน้นย้ำ ในการปฏิบัติงาน 28 / ก.ค. / 2556
      หนังสือเวียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 28 / ก.ค. / 2556
      หนังสือเวียนเรื่องทั่วไป 28 / ก.ค. / 2556


 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด