[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

 

ประวัติกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

          กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เดิมชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเท่ากองจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ส่วนราชการตั้งหน่วยงานนี้เพื่อการปรับปรุง ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตามคำสั่งกรมฯที่ 4 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547 และขึ้นตรงต่ออธิบดี

 

          งานตรวจสอบภายในได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 แล้วแต่ยังไม่เด่นชัด มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ตามระเบียบการเบิกจากคลัง พ.ศ.2505 ระเบียบการรับ จ่าย การเก็บและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2516 และระเบียบการเก็บรักษาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 ซึ่งระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการแต่ตั้งข้าราชการในหน่วยงานเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน หากการแต่งตั้งในลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ทำให้การตรวจสอบภายใน ในระยะแรกยังมีบทบาทน้อยมาก และไม่ได้ผล

 

            ต่อมาในปี พ.ศ.2519 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบภายใน เพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึงของหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้บริหารในการที่จะสอบทาน ทบทวนและประเมินผลทางด้านการเงิน การบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ให้ดำเนินไปตามนโยบายการบริหารแผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

             คณะรัฐมนตรีจึงมีมติท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีอัตรากำลังเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบทุก ๆ ด้าน อีกทั้งการให้ผู้ตรวจสอบภายในสังกัดหน่วยงานเดียวกันนั้น จะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 

             เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลังในขณะนั้น ต่อมาภายหลังได้รับการเร่งเตือนชี้แจง ทำความเข้าใจจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล หน่วยงานนี้จึงได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2527 โดยกรมฯ ได้มอบหมายให้อำนวยการการกองคลังในสมัยนั้นเป็นผู้วางโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 

             ในระยะแรกบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในมาจากกองต่าง ๆ เช่น กองการเงินและบัญชี กองพัสดุ และสมุห์บัญชีจากส่วนภูมิภาค ซึ่งทำให้ได้บุคลการที่มากไปด้วยประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอสำหรับงานตรวจสอบภายใน จึงได้เชิญบุคลากรในสายงานต่าง ๆ มาบรรยายลักษณะงานให้ฟังเพิ่มเติม เพื่อค้นคว้ากำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ เพราะในตอนนั้น มาตรฐานการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบต่าง ๆ ยังไม่มีทิศทางเหมือนในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจข้อมูลจริงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งระบบขั้นตอนการทำงาน เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงาน

               จากการดำเนินงานตรวจสอบ ได้รับเสียงสะท้อนการปฏิบัติงานในแง่มุมต่าง ๆ เนื่องจากผู้รับตรวจยังไม่เข้าใจถึงระบบวิธีการทำงาน และคิดว่าเป็นการตรวจสอบแบบจับผิดเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการจัดกระบวนการทำงานใหม่สิ่งแรก ได้แก่ การทำความเข้าใจกับผู้รับตรวจว่าการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร และคำแนะนำที่ให้ก็เป็นสิ่งที่ผู้รับตรวจควรปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของปัญหาแล้ว จึงจะสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นจากมุมมองของผู้รับตรวจในอดีตเมื่อวันเวลาผ่านไป และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของงานตรวจสอบภายในมากขึ้น ทำให้ได้รับความร่วมมือจากผู้รับตรวจมากขึ้นและดีขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปัจจุบันนี้นอกจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามภาระหน้าที่แล้ว ก็ยังช่วยเป็นที่ปรึกษาคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับตรวจด้วยเข้าชม : 5086
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด