[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
      
"ไม่ต้องจัดรายงานควบคุมภายในและแบบรายงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน สตง.(ตผ 0013/ว294)" "การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้ สตง. และกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(กค 0433/ว49)" "กลุ่มตรวจสอบภายในได้คะแนนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ด้วยค่าคะแนนเต็ม 5" "กรณีการเลื่อนหรือสั่งให้งดการเดินทางไปราชการ โดยมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ สามารถเบิกค่าบัตรโดยสารพาหนะได้ (หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว.16 ก.ย. 2553.." "ค่าคะแนนในมิติด้านการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กตน.542/2559 ลว.2 มิ.ย. 59).." "กตน.398/2559 ลว.8 เม.ย. 59 เรื่องการกำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค.." "กตน 1114/2558 ลว.17 พ.ย. 58 เรื่อง ยกเลิกการจัดส่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน..." "คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1015 /2554 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2554 เรื่องการปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจ ..." "การซื้อวัสดุหลักของงานก่อสร้าง ต้องใช้ราคากลาง/ราคาอ้างอิงที่เป็นปัจจุบัน ประกอบการจัดหาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง..." "สรุปผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่พึงระวัง สามารถเข้าดูได้ที่ ICON "สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ""


 

ข้อตรวจพบที่สำคัญของ สตง.

ผลการตรวจสอบของ สตง.

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
1
การตรวจสอบดำเนินงานระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
2
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำริมชีภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545
3
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทุ่งศรีเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2545
4
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการถ่ายโอนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและทางในชนบทให้แก่ท้องถิ่น  ประจำปี งบประมาณ 2544 และ 2545 ของกรมโยธาธิการ
5
การตรวจสอบดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการ Internet ตำบล) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับโอนภารกิจจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
7
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถาวรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 4169  ตอนรอบเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ 2545  ของแขวงการทางสุราษฎร์ธาน
8
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter-City Motorway)
9
การตรวจสอบดำเนินงานการจัดหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กระทรวงกลาโหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2543-2545
10
การตรวจสอบดำเนินงานโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำ
11
บทสรุปการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนยาให้แก่หน่วยงานภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม
12
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน
13
รายงานการตรวจสอบดำเนินงานพัฒนาแหล่งนำ้ขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้

 

ระเบียบคำสั่ง คตง.
ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
1
ระเบียบ คตง.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
2
สรุปคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 



เข้าชม : 3716
 
 
คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมชลประทาน  811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต   กทม.10300
โทรศัพท์  0-2241-0440  ,0-2669-5042  โทรสาร : 0-2241-0440 ,0-2667-0944
e-mail  :  audit_rid@yahoo.com
ลิขสิทธิ์ © 2017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด