เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (2561-2565)
และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



เข้าชม : 1073


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กตน. 814/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 27 / ก.ย. / 2560
      กตน.817/2560 ลว.22 กันยายน 2560 27 / ก.ย. / 2560
      กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60 19 / ม.ค. / 2560
      กตน.904/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 13 / ต.ค. / 2559
      กตน.759/2559 ลว. 26 ส.ค.59 26 / ส.ค. / 2559