เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน 62/2560 ลว. 18 ม.ค. 60

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (2561-2565)
และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เข้าชม : 1243


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กค 0410.3/ว39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 30 / ต.ค. / 2561
      กตน. 686/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 4 / ก.ย. / 2561
      กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 7 / ส.ค. / 2561
      กตน. 481/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 5 / ก.ค. / 2561
      กตน. 814/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 27 / ก.ย. / 2560