เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อเรื่อง : "ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561


  คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กองเข้าชม : 453


หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 5 อันดับล่าสุด

      "ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5 / ก.ค. / 2561
      "ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 11 / ม.ค. / 2560
      หนังสือที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553 20 / ต.ค. / 2559
      ผอ.พด.7452/2559 ลว.13 ก.ย. 59 22 / ก.ย. / 2559
      ผอ.พด.7355/2559 ลว. 12 ก.ย. 59 22 / ก.ย. / 2559