เนื้อหา : แนวปฏิบัติที่ควรทราบ
หมวดหมู่ : หนังสือเวียน กตน.
หัวข้อเรื่อง : กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4เข้าชม : 285


หนังสือเวียน กตน. 5 อันดับล่าสุด

      กตน.317/2562 ลว.8 ก.ค. 2562 8 / ก.ค. / 2562
      กตน.247/2562 ลว.23 พ.ค. 2562 30 / พ.ค. / 2562
      กค 0410.3/ว39 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 30 / ต.ค. / 2561
      กตน. 686/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 4 / ก.ย. / 2561
      กตน. 633/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 7 / ส.ค. / 2561