HOME

เรื่องเด่นวันนี้

 

กรมชลประทาน

ข่าวสารประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

ประวัติกลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบรั้วกรมชลประทาน

 

โครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายใน

ภาพกิจกรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

IA_RID E-Service

 

แผนผังเว็บไซต์

 

กระดานถามตอบ

 

แผนที่ตั้ง

 

คลังความรู้ กตน.

 

ติดต่อเรา

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

 

English Version

 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน

 

ผู้ดูแลระบบ

 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมนูหลัก

Download

 

ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

 

ข้อพึงระวัง เน้นย้ำ ในการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 

หนังสือเวียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

กฎบัตร

 

หนังสือเวียนเรื่องทั่วไป

 

คำรับรองการปฏิบัติงาน

 

ดูทั้งหมด

 

ผลงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

Link...น่ารู้

 

กฎ ระเบียบ มติ ครม.

 

ศูนย์ความรู้กลาง

 

ข้อตรวจพบที่สำคัญของ สตง.

 

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมชลประทาน

 

ตอบข้อหารือ

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ข่าวกรมชลประทาน

คำสั่ง/ประกาศกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

คำสั่งกรมชลประทาน

 

กรมบัญชีกลาง

 

ประกาศกรมชลประทาน

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

คำสั่ง/ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

สำนักงบประมาณ

 

คำั่สั่ง/ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี

 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 

พนักงานราชการ

 

สำนักงาน ก.พ.

สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประเมินตนเของของ กตน.

กระทรวงต่าง ๆ

สื่อเรียนรู้ VDO

Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (EPP)

     

ปฏิทินกิจกรรม